คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / งานวิจัย

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ฉบับที่ ปี รหัสทะเบียนวิจัย ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1/2560 2560 57-03-34-57-060 การใช้ประโยชน์น้ำจากบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในการอนุบาล ลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด

Utilization of seawater from milkfish culture pond for bivalve seeds nursery เรียกดู
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
2/2560 2560 57-0329-57067 ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อ การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

Effect of Light Intensity, Temperature, Nitrogen and Phosphate on Growth of Sea Lettuce (Ulva rigida C. Agardh, 1823) เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
วนัสบดี นัยนิติกุล
กวิน กลมกล่อม
3/2560 2560 54-0334-51058-008 อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน

Growth and Survival Rates of Sea Cucumbers (Holothuria scabra Jaeger, 1833 and H. leucospilota Brandt, 1835) Fed with Different Feeds เรียกดู
สุนิตา เลี่ยมใหม่
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
4/2560 2560 58-0340-58027 ผลการอนุบาลลูกปูม้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ

Effect of PM 1 Microorganisms for nursing on blue swimming young crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เรียกดู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
เจษฎา ถังมณี
ดวงฤดี คุ้นเคย
จารุวรรณ หนูแก้ว
5/2560 2560 59-0304-59067 ผลของการให้อาหารสูตรต่างๆต่อความสมบูรณ์เพศและคุณภาพน้ำเชื้อปูขาว (Scylla paramaosain Estampador,1949)

Effect of Formulated Diets on Maturation and Sperm Quality of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) เรียกดู
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายเจษฎา ถังมณี
6/2560 2560 60-3-0108-60093 ผลของวิธีการจัดการที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) ที่เลี้ยงแบบแขวนในบ่อคอนกรีต

Effect of Different Culture Managements on Production of Sea Grape (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) Rearing by Hanging Method in Concrete Tank เรียกดู
กฤษณะ จันทร์ปรางค์
สิริวรรณ หนูเซ่ง
7/2560 2560 53-0344-52079-009 ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารต่างชนิดกันของปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)

Apparent Digestibility Efficiency of Various Feed Ingredients for Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ฉัตรชัย พลายละหาร
8/2560 2560 60-3-0109-60094 ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิต (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารเม็ดต่อ การเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากระบอกท่อนใต้ Ellochelon vaigiensis (Quoy and Gaimard, 1825)

Effects of Supplementary Live Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Diet on Growth Performance and Immune Respond of Squaretail Mullet; Ellochelon vaigiensis (Quoy and Gaimard, 1825) เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
สามารถ เดชสถิตย์
9/2559 2559 47-0314-47037 ระดับของเหล็กและสังกะสีในอาหารหอยเป๋าฮื้อ (Hiliotis asinina Linnaeus, 1758)

Dietary Fe and Zn Levels for Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สิริพร ลือชัยชัยกุล๒
10/2559 2559 51-0313-50057-014 ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในระบบน้ำหมุนเวียน

Optimum Density for Nursing of Blue Swimming Crab Larvae (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Recirculating Aquaculture System เรียกดู
น.ส.มนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
11/2559 2559 50-0313-50068 ผลของวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพไข่ปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton, 1822)

The Effect of Dietary Vitamin E on Egg Quality of Eeltail Catfish (Plotosus canius Hamilton, 1822) เรียกดู
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นส.นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
12/2559 2559 55-0342-55061 เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) ในบ่อดิน

Comparison Fertilization Procedures for the Earthen Pond Production of Sea Bass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Fingerlings เรียกดู
นายครรชิต เขียวเล่ง
นางวิไล ทองก้อน
นางสาวโสพิศ มะสะ
นายฟารีซี มะหมัด
13/2559 2559 59-0338-59037 การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค VNN (Viral Nervous Necrosis) ด้วยเทคนิค one-step RT-PCR เพื่อสนับสนุนการผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), ปลาหมอทะเล (Epinephelus .lanceolates Forsskal, 1775) และปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)

Diagnosis of viral nervous necrosis using one step RT-PCR in larval production system of blue-spotted coral trout (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), giant grouper (Epinephelus lanceolatus Bloch,1790) and brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) เรียกดู
นางฉันทนา แก้วตาปี
นายธวัช ศรีวีระชัย
นายสุภาพ ไพรพนาพงษ์
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส. วรรเพ็ญ คำมี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
14/2559 2559 59-0335-59020 ผลการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับโปรตีนต่างกันและปลาสดต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ของปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus)

Effect of Different Protein Level Diets and Fresh Fish Diet on Growth and Spawning of Oriental Sillago (Sillago aeolus) เรียกดู
สุขศรี สัมภวะผล
รินปวีร์ เกตุมณี
สมนึก พรหมศร
พิชญา ชัยนาค
อัญญดา มีสุข
15/2559 2559 58-0345-58013 การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์

Genetic Improvement of the Percula Clownfish, Amphiprion percula (Lacepde, 1802), by Three-breed Crosses Method เรียกดู
นายสามารถ เดชสถิตย์
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส.อรกัญญา เม่งหยู
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
16/2559 2559 52-0336-50057-027 ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosain (Estampador, 1949)

Effect of Lipid Source Supplementation in Artificial Diets on Quality of Berried Female Mud Crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949) เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
มนทกานติ ท้ามติ้น
17/2559 2559 59-0345-59055 ผลของการคัดเลือกพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

Effect of Selective Breeding on Growth, Survival Rate and Tolerances to Environmental Changes in Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) เรียกดู
ไพบูลย์ บุญลิปตำนนท์
วรรเพ็ญ คำมี
18/2559 2559 53-0334-51058-007 การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 1835) ที่เลี้ยงในบ+อคอนกรีต

Growth and survival of sea cucumber (Holothuria scabra Jaeger, 1833 and H. leucospilota Brandt, 1835) in concrete tank culture เรียกดู
ศุภกานต ชัยโชติรานันท
สุนิตา เลี่ยมใหม
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
19/2559 2559 58-0344-58092 รูปแบบการให้อากาศ ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) อายุระหว่าง 14-30 วัน

Aeration Model for Nursing of Tiger Grouper Larvae (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) during 14-30 days เรียกดู
พัชรี นวลศรีทอง
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
พิชญา ชัยนาค
วารินทร์ ธนาสมหวัง
20/2559 2559 56-0313-56062-001 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

Nutritional value of sea lettuce (Ulva rigida) and application as feed ingredients in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) diets เรียกดู
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
นางสาวจีรรัตน์ เกื้อแก้ว
น.ส.นฏา ไล้ทองคำ
21/2559 2559 53-0335-53061 การศึกษาสภาวะแวดล้อม และความชุกชุมของหอยหลอด (Solen sp.) ในจังหวัดชุมพร

Study on Environmental Factors and Abundance of Razor Clam (Solen corneus Lamarck, 1818) in Chumphon Province เรียกดู
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
22/2559 2559 59-0349-59056 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาว (Litopenaeus vannameiBoone,1931) โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์

Genetic diversity evaluation of white shrimp populations (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) using microsatellite DNA markers เรียกดู
น.ส.นวนิตย์ คล่องแคล่ว
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
23/2559 2559 54-0335-54039 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneusLam arck, 1818) ในจังหวัดชุมพร

The Reproductive Biology of Razor Clams (Solen corneus Lamarck, 1818) in Chumphon Province เรียกดู
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
24/2558 2558 54-0303-53051-010 ผลความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน

Stocking Density of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Cage Culture in Earthen Pond เรียกดู
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
กฤษณา องอาจ
25/2558 2558 56-0345-56075 การอนุบาลม้าน้ำหนาม Hippocampus spinosissimus Weber, 1913 ด้วยอาหารมีชีวิตต่างๆ

Nursing of Hedgehog Seahorse (Hippocampus spinosissimus Weber, 1913) with Different Live Feeds เรียกดู
นายสามารถ เดชสถิตย์
นางสาวอรกัญญา เม่งหยู
26/2558 2558 55-0334-55078 อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตปลานวลจันทร์ทะเล Chanos chanos (Forsskal, 1775) ที่เลี้ยงในคอกในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่นต่างกั

Growth Rate and Production of Milkfish Chanos chanos (Forsskal, 1775) Cultured in Pen in the Earthen Pond at Different Stocking Densities เรียกดู
ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
จินตนา นักระนาดศุภกานต์
ชัยโชติรานันท์
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสาอางค์
27/2558 2558 53-0313-52125-006 ชนิดและความเข้มข้นของคาร์โรทีนอยด์ และวิตามิน ในแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวมที่รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยงกุ้ง

Type and Concentration of Carotenoid and Vitamin in Zooplankton Biomass Harveseed from Shrimp Cultured Ponds เรียกดู
นางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฎร์
นางสมพิศ แย้มเกษม
28/2558 2558 57-0350-57006 ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

Effect of Schizochytrium limacinum (D. Honda&Yokochi, 1998) Supplementation in Living Feed for Nursing Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1785) เรียกดู
นายมีชัย แก้วศรีทอง
29/2558 2558 54-0336-54041 การผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) จากลูกพันธุ์ที่เพาะฟักได้จากโรงเพาะฟัก

Culture of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Broodstock from Hatchery-reared Seedstock เรียกดู
นางอาภรณ์ เทพพานิช
นางสิริวรรณ หนูเซ่ง
นางสาวสมศรี จันทร์ประสาท
นายธีระยุทธ์ สวัสดี
30/2558 2558 52-0334-51058-004 การเปรียบเทียบผลผลิตลูกปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger,1833) ที่อนุบาลด้วยอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริม

Comparative Study on the Production of Juvenile Sea cucumber (Holothuria scabra Jaeger, 1833 ) Reared with Natural and Supplemented Feeding เรียกดู
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
ธเนศ พุ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
31/2558 2558 53-0344-50060-009 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivalis Valenciennes, 1828) วัยรุ่น

Optimal dietary protein and lipid level for juvenile humpback grouper (Cromileptes altivelis) เรียกดู
นางพิชญา ชัยนาค
นางเรณู ยาชิโร
นายคมน์ ศิลปาจารย์
32/2558 2558 58-0345-58107 ผลของความหนาแน่นในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogutatus Forsskal,1775 ต่ออัตรารอดตาย และต้นทุน

Effect of Stocking Density on Survival Rate and Cost of Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775 Rearing เรียกดู
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
วรรเพ็ญ คำมี
33/2558 2558 57-0345-57057 ผลของการผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula (Lacepede, 1802)) กับปลาการ์ตูนดำ A.ocellaris Cuvier, 1830) ต่อลักษณะปรากฏของสีในปลาลูกผสม

Effect of Interspecific Hybridization between Percula Anemonefish (Amphiprion percula (Lacepde, 1802)) and Black and White Anemonefish (A. ocellaris Cuvier, 1830) on Color Pattern of Hybrid เรียกดู
นายสามารถ เดชสถิตย์
นางอำไพ ล่องลอย
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ
นางสาวบุศรา รัตนประพันธ์
34/2558 2558 58-0338-58093 ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในระบบน้ำหมุนเวียนและระบบน้ำไหลผ่านต่อการวางไข่ของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus Lacepede, 1802

Effects of Water Recycle and Water Flow Systems on Spawning of Blue Spotted Grouper Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) เรียกดู
นายธวัช ศรีวีระชัย
นายไวพจน์ เครือเสน่ห์
นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
35/2557 2557 52-0330-50056-039 ผลของระดับกากน้ำตาล จุลินทร์ย์บาซิลลัส และวิบริโอ ต่อคุณภาพน้ำ และอัตรารอดของลูกกุ้งขาวแวนาไมระยะวัยอ่อน (Penaeus vannamei Boone, 1931)

Effect of molasses concentrations, Bacillus spp. and Vibrio spp. on water quality and survival rate of vannamei shrimp larvae (Penaeus vannamei Boone, 1931) เรียกดู
กฤษณา จันทร์แก้ว
สมพิศ แย้มเกษม
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
36/2557 2557 57-0335-57018 การปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linneaus, 1758) บริเวณแหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร

Contamination of Cadmium, Lead and Mercury in Green Mussel (Perna viridis Linneaus, 1758) culture at Chumphon Province เรียกดู
สมนึก พรหมศร
รินปวีร์ เกตุมณี
37/2557 2557 57-0335-57089 การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmomella spp. ในหอยแมลงภู่ บริเวณจังหวัดชุมพร

Comtamination of Escherichia coli and Salmonella spp. in Green Mussel in Chumphon Province เรียกดู
สมนึก พรหมศร
รินปวีร์ เกตุมณี
38/2557 2557 54-0300-54049 ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

Supplemental Effect of Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) in Living Feed for Nursing Mud Crab (Scylla paramamosain Eatampador, 1949) เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
ไชยพร ลู่สวัสดิกุล
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พัชรินทร์ ช่วยดู
39/2557 2557 52-0313-50057-025 ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758)

The effect of vitamin C on growth, Survival and molting of swimming crab (Portunus pelasicus, Linnaeus 1758) เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัชวาลี ชัยศรี
จีรวัฒน์ แซ่ตัน
ประเสริฐ โศภณ
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
40/2557 2557 52-0313-50057-026 ผลของรงควัตถุชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบและองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ในปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758)

Effect of Dietary Pigment Sources on Growth, Survival Rate, Moulting and Carotenoids Profile of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) เรียกดู
มนทกานติ ท้านติ้น
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
41/2557 2557 54-0300-54032 ผลของการเสริม Mortierdlla alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะรชิโคนิค (20:4n-6)ในโรติเฟอร์ (Brachinus rotundiromis) ต่อองค์ประกอบกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน

Enrichment Effect of Mortierella alpiaas a Source of Arachidonec Acid (20:4n-6) in Rotifer (Brachionus rotundiformis) on Fatty Acids Profile, Growth, Survival Rate and Histophatology of Tiger Grouper Epinephelus Fuscoguttatus (Forsska, 1775) Larvae เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
อาคม สิงหบุญ
ชัชวาลี ชัยศรี
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
42/2557 2557 50-0328-45093-032 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) โดยใช้ Na2CO3 ควบคุม pH และความเป็นด่าง

Rearing of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) by Using Na2CO3 Control pH and Alkalinity เรียกดู
สุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
43/2557 2557 54-0313-54035 ผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Shrimp Waste Protein Hydrolysate Utilization in Completed Feed for Growth of Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) เรียกดู
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
อัตรา ไชยมงคล
กมลรัตน์ ยงเจริญ
44/2557 2557 55-0313-55082 การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของ ปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

Growth Performance and Gastrointestinal Histopathological Changes of Asian Seabass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) Following Propionic Acid and Calcium Propionate Supplementation in Completed Diet เรียกดู
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
อัตรา ไชยมงคล
กมลรัตน์ ยงเจริญ
สุพล ตั่นสุวรรณ
ปภาศิริ บาร์เนท
45/2557 2557 51-0342-50056-021 ความรุนแรงของการติดเชื้อ Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) ในลูกกุ้งกุลาดา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ขนาดต่างกัน

Severity of Hepatopancreatic Parvovirus ( HPV) Infection in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Postlarvae with Different Sizes เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
46/2557 2557 51-0348-51069 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในการเพาะไรน้ำเค็ม (Artemia salina Linnaeus, 1778) และไรน้ำกร่อย (Diaphanosoma sp.) ด้วยน้ำหมักสารอินทรีย์

Contamination of Bacteria in Artemia (Artemia salina Linnaeus, 1778) and Brackish water Flea (Diaphanosoma sp.) Culture Using Organic Waste Fermented Solution เรียกดู
กัญญารัตน์ สุนทรา
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
ฤทธิกร ศรแก้ว
ทัศนพงษ์ กลมเกลียว
ชาตรี ธาราแสง
47/2557 2557 52-0348-50056-0237 การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายกลวง (Solieria robusta) ในการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

Study on Efficiency of Solieria robusta (Greville ) Kylin for Inhibition and Prevention of White Spot Syndrome Virus in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798 ) เรียกดู
กัญญารัตน์ สุนทรา
ฤทธิกร ศรแก้ว
48/2556 2556 55-0338-55121 ผลของการใช้ฮอร์โมน 17α-methyltestosterone ต่อความสมบูรณ์พันธุ์และคุณภาพน้ำเชื้อของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802)

Effect of 17α-methyltestostosterone on Maturation and Sperm Quality of Blue-Spotted Coral Trout (Plectropomus leopardus, Lacepede 1802) เรียกดู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
ธวัช ศรีวีระชัย
วิทยา รัตนะ
49/2556 2556 53-0331-53067 ผลของอาหารชนิดต่างๆ ต่อความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ในปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822)

Effect of Different Feeds on Maturation of Sperm Cells of Canine Catfish (Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822) เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
วิเชียร วรสายัณห์
50/2556 2556 53-0313-52125-004 ระดับความเข้มข้นของลูทีนในอาหารต่อสีของปลาการ์ตูนลายปล้อง (Amphiprion clarkii Bennett, 1830)

Dietary Lutein Levels on Color of Clark 's Anemonefish (Amphiprion clarkii Bennett, 1830) เรียกดู
กมลรัตน์ ยงเจริญ
พิเชต พลายเพชร
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
51/2556 2556 53-0345-53058 การเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) และน้ำมันปลาในอาหาร ต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทาน ต่อความเครียดของลูกปูม้า (Portunus pelsgicus Linnaeus, 1758) และ ลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

Supplemental Effect of Schizochyrtium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) and Fish Oil in Live Feed on Developmental Period, Survival Rate and Stress Resistant of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) and Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Larvae เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ภาสกร นบนอบ
52/2556 2556 51-0303-50062-005 ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในบ่อดิน

Nitrogen and Phosphorus Budget in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1970) Culture Pond เรียกดู
กฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
53/2556 2556 51-0303-50061-004 ผลผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) ในระบบน้ำหมุนเวียน

Production of Leopard Coral Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) Culture in Recirculating Aquaculture System เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
โสมลดา ประเสริฐสม
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
54/2556 2556 52-0313-52125-001 เมแทบอลิซึมของแคโรทีนอยค์ในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ccellari Cuvie, 1830) ปลาการ์ตอนทอง Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) ปลาการ์ตูนลายปล้อง Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) ปลาการ์ตูนแดง Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) และ ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Amphiprion frenatus Brevoort, 1856)

Metabolism of Carotenoid in Clownfish Species; False Percula Clownfish, (Amphiprion ocellaris Cuvie, 1830) Spine-check Anemonefish, Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) Clark's Anemonefish, Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) Spine-check Anemonefish, Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) and Tomato Anemonefish, (Amphiprion frenatus Brevoort, 1856) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
มนทกานติ ท้ามติ้น
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
55/2556 2556 52-0313-50057-024 การแทนที่ปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองในอาหารปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

Fishmeal Replacement with Soybean Meal in Feed Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เรียกดู
ชัชวาลี ชัยศรี
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
จิรวัฒน์ แซ่ตัน
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
ประเสริฐ โศภณ
56/2556 2556 52-0339-50056-040 เปรียบเทียบการเสริมโพรไบโอติกและกระเทียมในการเลี้ยงกุ้งแซบ๊วย Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888) ร่วมกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน

Comparative Supplementation of Probiotics and Garlic in Culturing of Banana Shrimp Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon fabricius, 1798) for Broodstock in Earthen Ponds เรียกดู
ธวัชชัย ทองน้อย
มีชัย แก้วศรีทอง
อดุลย์ แมเร๊าะ
57/2556 2556 52-0313-52079-007 การควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในการเลี้ยงปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) โดยการปรับความถี่การให้อาหารและวิธีการให้อาหาร

Feed Conversion Ratio Controlling in cobia Culture, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) Using different Feeding Frequencies and Feeding Regimes เรียกดู
พิเชต พลายเพชร
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
58/2556 2556 54-0303-53051-009 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinlis Linnaeus, 1753)

Growth and Survival Rate of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Raised on Artificial Diet Supplemented with Gutweed (Ulva intestinalis Linnaeus, 1753) เรียกดู
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
ทศพล พลรัตน์
อัตรา ไชยมงคล
ไวทัศน์ หนูกล่ำ
59/2556 2556 53-0328-53050-001 วัสดุที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของสปอร์สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)

Suitble Substrates for Adhesion of Sea Lettuce (Ulva rigida) Spore เรียกดู
วิรงรอง ค้ำชู
ลือชัย ดรุณชู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
60/2556 2556 55-0345-55075 การเจริญเติบโตและการพัฒนาแถบสีของปลาการ์ตูนลูกผสม Amphiprion percula (Lacepede, 1802) X A. ocellaris Cuvier, 1830

Growth and White Stripe Development of Hybrid Clownfishes (Amphiprion percula (Lacepede, 1802) X A. ocellaris Cuviesr, 1830) เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
พรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
61/2556 2556 53-0329-50061-008 การใช้น้ำมันกานพลู และ Quinaldine ในการลำเลียงลูกปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802)

Transportation of Blue Spotted Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) Juvenile by Using of Clove Oil and Quinaldine เรียกดู
สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
ธวัช ศรีวีระชัย
62/2556 2556 51-0331-50056-028 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในระบบน้ำหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบำบัดเลนพื้นบ่อ

Culture of Vannamei Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) in Recycle System Compare with Closed System by used Re-Suspension jof Sediment เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
วิเชียร วรสายัณห์
เนตรดาว วิเศษโส
63/2556 2556 52-0332-52130 ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

Relationship between Dominant Red Tide Phytoplankton and Water Quality in Samutsakhon Provence Coast เรียกดู
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
64/2556 2556 55-0345-55069 ผลของความหนาแน่น ความถี่การให้อาหาร และความเค็มต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus Bloch, 1790) วัยรุ่น

Effect of Density, Feeding Frequency and Salinity on Growth and Survival Rate of Juvenile Giant Grouper (Epinephelus lanceolatus Bloch, 1790) เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
วรรเพ็ญ คำมี
65/2556 2556 49-0303-45097-082 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลา

The Application of Geo-informatics Technology for Monitoring of Environmental Variation in Community-based Sea Ranching in Middle Songkhla Lake เรียกดู
ภรัณยู ถมพลกรัง
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
66/2556 2556 53-0340-50056-051 ความทนทานของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) และกุ้งขาววานาไม (Litopenaeus vannamei) ต่อการทดสอบด้วยเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และความเครียดทางสิ่งแวดล้อม

Tolerance of Banana Shrimp (Fenneropennaeus merguiensis) and White Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Challenge Test to Virus Bacteria and Environmental Streess เรียกดู
อนิดา สงนุ้ย
เรวัตร เปรมปิยะวัฒน์
กนกพร เกษสุวรรณ์
67/2556 2556 51-0339-51060 การอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) อายุ 17 ถึง 50 วัน ด้วยอาหารต่างชนิดกัน

Nursing Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) Larvae from 17 to 50 Days Old by Using Various Types of Feed เรียกดู
พัชรา แมเร๊าะ
อดุลย์ แมเร๊าะ
สุพล ตั่นสุวรรณ
68/2556 2556 56-0349-56004 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาจะละเม็ดทอง

Breeding and Larval Nursing of Snbnose Pompano, Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
นวนิตย์ คล่องแคล่ว
ธเนศ พุ่มทอง
ศนิกานต์ ตันสุตะพานิช
ศุภชัย ตะเคียนทอง
69/2556 2556 50-0332-50057-005 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แบบรวมเพศและแยกเพศเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์

Combined and Mono Sex Cultivation of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) for Broodstock Producing เรียกดู
วัฒนา ฉิมแก้ว
วารินทร์ ธนาสมหวัง
70/2555 2555 51-0330-50060-004 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)

Utilization of Genetic Marker for Genetic Manipulttion of Humpvack grouper, Crmileptes altivelis (Valenciennes, 1828) Broodstock เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
อุทัยรัตน์ ณ นคร
71/2555 2555 53-0303-53065 ผลของอาร์ทีเมียเสริมไขมันผสมสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea, Fabricius, 1798)

Effects of Lipid Emulsion Enriched Artemis on the Growth and Survival Rate of Young Silver Mantis Shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) เรียกดู
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
อดิเทพ บุญเจริญ
72/2555 2555 52-0344-52152 การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor และ Myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) ที่ตอบสนองต่อโภชนาการ

Insulin-like Growth Factor and Myostatin Genes as Alternative Tools of Sea Bass Lates calcarifer (Bloch, 1970) Growth Study in Response to Nutrition เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
73/2555 2555 52-0313-52125-002 ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)

Concetation of Dietary Astaxanthin on Coloration of False Percula Clojwnfish (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัยชัยกุล
74/2555 2555 50-0348-50056-006 การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม

Contamination of Antimicrobial drugs in the Economic Coastal Aquatic Animals in Samutsongkram Province เรียกดู
กัญญารัตน์ สุนทรา
เรวดี ศรีสังข์
75/2555 2555 50-0328-50056-008 ประสิทธิภาพของโบรโนพอล (2-bromo-2 nitro-1, 3 propanediol) ในการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ และเชื้อราที่แยกได้จากกุ้งทะเล

Efficacy of Bronopol (2-bromo-2-nitro-1, 3 propanediol) Against Vibrio spp.and Fungus Isolated From Marine Shrimp เรียกดู
ชุติมา ขมวิลัย
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
76/2555 2555 50-0346-50057-001 ผลของอาหารต่อการลอกคราบ การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla olivacea, Herbst 1796) ในการผลิตปูนิ่ม

Effect of Food on Molting, Growth and Survival Rate of Mud Crab (Scylla olivacea, Herbst 1796) in Soft Shell Crab Production เรียกดู
ยุทธนา อีรัสคาน
ณรงค์ พลวารี
วิทยา หะวานนท์
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
77/2555 2555 50-0330-50060-001 ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Velenciennes, 1828 วัยอ่อน

Effect of Triiodothyronine (T3) on Development and Growth of Humpback Grouper (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) Larvae เรียกดู
สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
78/2555 2555 52-0338-52079-006 พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Alium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)วัยอ่อน

Acute Toxicity of Garlic (Allium sativum, Linnaeus) on Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) Larvae เรียกดู
ฉันทนา แก้วตาปี
วิทยา รัตนะ
ทวี จินดามัยกุล
79/2555 2555 52-0329-50061-005 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ในกระชังด้วยปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล

Nursing of Blue Spotted Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) in Net Cage with Fresh Fish and Formulated Fed เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ศุภลักษณ์ ทองสง
สถาพร วินาถา
80/2555 2555 53-0303-53051-002 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766

Effects of Water Temperature and Light lntensity on Survival Rate of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Larvae เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ละออ ชูศรีรัตน์
81/2555 2555 50-0345-50059-004 การอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) ด้วยโคพีพอด

Nursing of Brown-marbled Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) with Copepod เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
อาคม สิงหบุญ
อำไพ ล่องลอย
82/2555 2555 54-0338-54116 อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน

Effect of Aeration Rates on Growth and Survival Rates of Nursing on Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)Larvae เรียกดู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
มลฤดี ลิ้มสุวรรณ
83/2555 2555 53-0329-53050-002 การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970)

Sea Lettuce Seaweed (Ulva rigida C.Agardh, 1823) Growth Cultured with Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1970) เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
วันดี ผกามาศ
ภาคภูมิ วงศ์แข็ง
84/2555 2555 52-0313-50062-011 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแห่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สำเร็จรูป

Protein Hydrolysate from Shrimp Waste as Protein Source for Fishmeal Replacement in Formulated Feed for Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) เรียกดู
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
พิเชต พลายเพชร
มยุรา ประยูรพันธ์
สุพิศ ทองรอด
85/2555 2555 51-0313-51065 ผลของน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทะเลในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton, 1822)

Effact of Soybean Oil and Tuna Oil in Feed on the Growth and Survial Rate of Eeltail Catfish (Plotosus canius Hamilton, 1822) เรียกดู
ชัชวาลี ชัยศรี
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
86/2555 2555 51-0332-50057-017 ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederiH.Milne Edward, 1854) ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต

Effects of stocking Density on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854) in Concrete Tank เรียกดู
วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
87/2555 2555 48-0313-4097-074 อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันจำเป็น n-3/n6 ในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)ในกระชังในบ่อดิน

Optimal Ratio between n-3/n-6 Essential Fatty Acids in Shrimp Feed for Growth of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Cultured in Cages in Earthen Pond เรียกดู
สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้านติ้น
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
88/2555 2555 51-0302-51106 การเจริญเติบโตของลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสดชนิดต่างๆ และเลี้ยงที่ระดับความเค็มต่างกัน

Growth Performance of Hatchery-reardd Juvenile Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) Using Different Fresh Feeds and Culturing at Different Salinities เรียกดู
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
89/2555 2555 50-0313-50056-007 การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

Evaluation of Formulated Feed on Growth of Tiger Prawn, Penaeus monodon Fabricius, 1798) Cultured in Earthen Pond เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
ชัชวาลี ชัยศรี
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
90/2555 2555 50-0313-50057-007 การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linneaus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร

Response of Young Swimming Crab (Portuns pelagicus, Linneaus 1758) to High Dietary Mineral Mixtured เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
91/2555 2555 54-0345-54047 ผลของน้ำหมักชีวภาพสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C. Agardh) Kutzing, F.T.,1845 ต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช

Effect of Bio-fermented Seaweed Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kutzing,F.T.,1845 on Phytoplankton Growth เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
92/2555 2555 49-0303-49156 การเพาะพันธุ์ปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822) โดยวิธีการผสมเทียม

Artificial Breeding of Canine Catfish (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822) เรียกดู
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ คนยดล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
ละออ ชูศรีรัตน์
93/2555 2555 52-0341-52126 การทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) ด้วยอาหาร 3 ชนิดในตะกร้าพลาสติก

Experiment on Nursing of Mantis Shrimp Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) with 3 Different Feed in Plastic Basket เรียกดู
วีระ เจริญพักตร์
สกนธ์ แสงประดับ
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
ปราณี อ่อนแก้ว
อดิเทพ บุญเจริญ
94/2555 2555 55-0330-55010 การอนุบาลกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta Dana, 1852)

Nursing of Harlequin shrimp (Hymenocera picta Dana, 1852) เรียกดู
รินปวีร์ เกตุมณี
ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
95/2555 2555 54-0344-54051 การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775)

Use of Optimal Protein Sources for Fish Meal Replacement in Milkfish (Chanos chanosForsskal, 1775) Diet เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
โกวิทย์ เก้าเอื้ยน
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
สุวณิช ชัยนาค
96/2555 2555 52-0345-52131 การเลี้ยงเพรียง (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) ด้วยอาหารกุ้ง และสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด

Rearing of Sand Worm (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) with Shrimp Pellet Feed and 3 Kinds of Seaweed เรียกดู
อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
97/2555 2555 49-0330-49154 ผลของไทร็อกซีน (T4) และคอร์ติซอลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) วัยอ่อน

Effect of Thyroxine (T4) and Cortisol on Development and Growth of Humpback Grouper (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828)larvae เรียกดู
สมพิศ แย้มเกษม
ปริญญา สุทธินนท์
เรณู ยาชิโร
98/2555 2555 53-0330-52079-010 การจัดการที่เหมาะสมในการขนย้ายลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)

Proper Management for Transportation of Cobia Juvenile (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) เรียกดู
กฤษณา จันทร์แก้ว
นิพนธ์ เสนอินทร์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
ศรัญญา เกตุมณี
เรณู ยาชิโร
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
99/2555 2555 53-0313-50056-044 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

Utilization of Protein Hydrolysate from Shrimp Waste for Fishmeal Replacement in Formulated Feed of Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) เรียกดู
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พิเชต พลายเพชร
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพิศ ทองรอด
100/2555 2555 51-0313-50056-024 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) ในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ำและชนิดเม็ดลอยน้ำ

Net Cage Culture of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) with Sinking and Floating Formulated Feed เรียกดู
ปณต กลิ่นเชิดชู
พิเชต พลายเพชร
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
101/2555 2555 54-0345-54048 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาระรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)

The Optimum Protein and Lipid Level in Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) Diet เรียกดู
วรรเพ็ญ คำมี
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
102/2555 2555 54-0329-54029 ประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทะเล สกุล Gracilaria และ Ulva

Efficiency of disinfectants for seaweed tissue culture genus Gracilaria and Ulva เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ขวัญทนา องอาจ
ศศิพร บวรสถิตย์
103/2555 2555 53-0303-53051-001 การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาตะกรับ Scatophagus argus Linneaus, จากการเพาะพันธุ์

Gonad Development, of Hatchery-Reared Spotted Scat, Scatophagus argus Linnaeus, 1776 เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ละออ ชูศรีรัตน์
104/2555 2555 54-0313-52079-012 การเก็บน้ำเชื้อปลาช่อนทะเล, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)

Sperm Cryopreservation of Cobia, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
ธีรวัฒน์ จริตงาม
เรณู ยาชิโร
105/2555 2555 54-0303-53051-006 อัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ, Scatophagus argus Linneaus, 1766 ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ

Survival rate of spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) larvae rearing by 4 salinity reduction trials เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
อาคม สิงหบุญ
กนกพร เกษสุวรรณ์
106/2555 2555 53-0329-50061-007 การเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ขนาด 200 กรัม ในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ

Rearing of Blue Spotted Grouper Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) 200 Grams Size in Net Cage with 2 Different Stocking Densities เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
วิทยา รัตนะ
ยงยุทธ์ ผกามาศ
107/2555 2555 54-0341-54026 การอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) โดยใช้วิธีการต่างกัน

Nursing of Young Silver Mantis Shrimp Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) by Using Different Methods เรียกดู
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
ปราณี อ่อนแก้ว
อดิเทพ บุญเจริญ
108/2554 2554 45-1816-45087-008 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในตะกร้าที่แขวนเลี้ยงในทะเล

Culture of Donkeys Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) at Different Stocking Density in Basket Hanging in the Sea เรียกดู
ปริญญา สุทธนนท์
ศรัญญา เกตุมณี
วุฒิ คุปตะวาทิน
นิพนธ์ เสนอินทร์
109/2554 2554 47-0330-45087-017 ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) และ Haliotis diversicolor supertexta)ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล

Production of Two Species of Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) and Haliotis diversicolor supertexta) in Sea Cage Culture เรียกดู
ปริญญา สุทธนนท์
สมพิศ แย้มเกษม
เรณู ยาชิโร
110/2554 2554 46-0330-45093-006 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่เลี้ยงเป็นหอยขนาดตลาดด้วยอาหารต่างชนิดในระบบน้ำทะเลไหลผ่านตลอด

Growth and Survival of Juvenile Spotted Babylon Snails (Babylonia areolata Link, 1807) Reared to Marketable Size with Different Feeds in Flow-through Seawater System เรียกดู
ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
111/2554 2554 53-0339-53064 ความเข้มข้นของน้ำมันกานพลูเพื่อใช้เป็นยาสลบพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) และปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)

Concentration of Clove Oil for Anesthetic Broodstock of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790), Orange-spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) and Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) เรียกดู
พัชรา แมเร็าะ
ธวัชชัย ทองน้อย
มีชัย แก้วศรีทอง
อดุลย์ แมเร๊าะ
112/2554 2554 49-0308-45118-046 การจำแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัสที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์โปรตีน

Molecular Idenbification and Sequemce Analysis of Coat Protein Gene of Nodavirus Isolated from Marine Finfish เรียกดู
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
จุไลวรรณ รุ่งกำนิดวงศ์
113/2554 2554 50-0336-50057-003 การอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) วัยอ่อนระยะซูเอี้ยถึงระยะลูกปูคราบแรกด้วยอาการต่างชนิดกัน

Nursing of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Larvae from Zoea to Young Crab Stage with Different Feed เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
สุพาภร แก้วอักษร
114/2554 2554 50-3113-50069 ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเพิ่มสี และระบบภูมิคุ้มกันในปลากะพงแดง

Dietary Supplemental Effect of Astaxanthin and B-carotene on Growth, Coloration and Immune System of Red Snapper (Lutijanus argrentimaculatus Forrsskal, 1775) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
สกล สาธร
115/2554 2554 51-0313-50056-025 ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon Fabricius, 1798)

Effect of Melamine in Feed on Growth, Survival Rate, Feed Conversion Ratio and Pathological Changes in Black Tiger Shrimp (Penaus monodon Fabricius, 1798) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
ละอองแก้ว ยะพลหา
116/2554 2554 50-0308-50058-001 ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Powder on Immune Responses and Bacterial Resistance in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เรียกดู
จำเร็ญศรี ถาวรสุวรรณ
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
พิเชต พลายเพชร
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
117/2554 2554 50-0329-50061-003 ความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectroromus leopardus (Lacepede, 1802)

The Optimun Light Intensity for Nursing Blue-Spotted Grouper Larvae Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) เรียกดู
ชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
118/2554 2554 51-0336-50057-011 การฟักไข่ปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949) จากจับปิ้งที่หักออกจากแม่ปูไข่นอกกระดอง

Egg Hatching of Mud Crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949) from Abdomen of Burried Female เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
119/2554 2554 49-0330-45114-018 การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) โดยวิธีแช่แข็ง

Sperm Cryopreservation of Blue Spotted Grouper, Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) เรียกดู
เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
ศรัญญา เกตุมณี
120/2554 2554 52-0330-50060-008 รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)

Methodology and Usage of Cryoprotected sperm of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciemmes, 1828) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
สิริยัน ธัญกิจจานุกิจ
121/2554 2554 50-0303-50059-002 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ไนตริไฟอิงแบคทีเรียต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ในระบบน้ำหมุนเวียน

Relationship of Nitrifying Bacteria with Water Quality and Production of Brown Spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) in the Recirculation Aquaculture System เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
122/2554 2554 49-0303-45097-101 การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากการทำฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา

The Assessment of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Production from Community-Based Sea Ranching in Songkhla Lake เรียกดู
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
อรัญญา อัศวอารีย์
ประมัยพร ทองคณารักษ์
123/2554 2554 49-0334-49142 ความเข้มข้นของแคลเซียม และแมกนีเซียม ในน้ำและดินในการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

Calcium and Magnesium Concentrations in Water and Soil for Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Culture เรียกดู
คมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
นพดล ภูวพานิช
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
124/2554 2554 53-0313-50056-045 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 4

Comparative Study on Growth Performance of Wild and F4 Domesticated Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Broodstocks เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
125/2554 2554 51-0336-50057-012 การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป

Culture of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Using Artificial Diet เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
มนทกานติ ท้ามติ้น
สิริวรรณ หนูเซ่ง
126/2554 2554 51-0332-50057-018 ผลของวัสดุเกาะอาศัยต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854)

Effects of Substrates on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Searma mederi H.Milne Edward, 1854) เรียกดู
วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ปรัชญา ประดิษฐ์สรรพ์
127/2554 2554 51-0313-50062-009 ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Effect of Melamine in Feed on Growth and Pathological Changes of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
ละอองแก้ว ยะพลหา
128/2554 2554 52-0342-50062-012 การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) โดยใช้อาหารธรรมชาติด้วยวิธีการเตรียมบ่อต่างกัน

Nursing of Sea Bass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Fry with Natural Prays under Various Pond Preparations เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
129/2554 2554 50-0313-50070 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 1818)

Optimum Duration for Tuna Oil and Vitamin E Enrichment in Sand Worm Feed (Perinereis nuntia, Savigny 1818) เรียกดู
ปณต กลิ่นเชิดชู
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
130/2554 2554 51-0303-51100 การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

Evaluation of Water Quality at the Vicinity of Fish-Cage Culture in Outer Songkhls Lake by Principal Component Analysis เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
131/2553 2553 52-0328-52078 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในบ่อคอนกรีตโดยจัดสภาพแวดล้อมต่างกัน

Culture of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) in Concrete Tanks with Different Environment เรียกดู
สุรชาต ฉวีภักดิ์
ชัชวาล วุฒิเมธี
บังอร ศรีมุกดา
132/2553 2553 52-0345-51059-009 ผลของน้ำหมักชีวภาพสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kutzing, F.T., 1845 ต่อการเจริญเติบดตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal)

Effect of Bio-fermented Seaweed Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kutzing, F.T.,1845 on Seaweed Growth Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
133/2553 2553 51-0313-50062-008 การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch, 1790)

Fishmeal Replacement with Zooplankton in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Feed เรียกดู
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
มยุรา ประยูรพันธ์
ทิวาพร บรรจง
134/2553 2553 49-0338-49140 วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่การเลี้ยงเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi)

Suibale Substratum for Sand Worm Culture (Perinereis quatrefagei Grube, 1878) เรียกดู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
135/2553 2553 49-0336-45092-063 การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne Edward, 1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora aqiculata) เป็นที่กำบัง

Culture of Mangrove Crabs (Episesarma mederi H.Milne Edward, 1854) by Providing Rhizophora apiculata as Shelters เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
สุพาภร แก้วอักษร
136/2553 2553 52-0345-50056-041 ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ระยะวัยอ่อน

Dietary Supplemental Effect of Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) on the Growth, Survival Rate and Resistance of White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Post Larvae เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
จำเริญศรี พวงแก้ว
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
137/2553 2553 52-0345-50057-023 ผลของการเสริม Schizochytrium linacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทานต่อความเครียดของลูกปูทะเล (Scylla paramamosian Estampador, 1949)

Dietary Supplemental Effect of Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) on the Developmental Period, Survival Rate and Strees Resistant of Mud Crab (Scylla paramamosian Estampador, 1949) Larvae เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
138/2553 2553 50-0336-50057-002 การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะคราบแรก ( 1 st Crab Stage) จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นต่างกันในกระชังในบ่อดิน

Cage Culture of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) from 1 st Crab Stage up to 2.5 Centimeters at Differrent Stocking Densities in the Earthen Ponds เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช
139/2553 2553 50-0341-50066 การศึกษาการพัฒนาและการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla paphidea Fabricius, 1798) จากระยะคัพภะจนถึงระยะ Post-Larva 3

Study on Development and Growth of Mantis Shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) from Embryo to Post-larva 3 เรียกดู
วีระ เจริญพักตร์
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
140/2553 2553 49-0313-45097-083 อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โอไฮเดรตที่่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

Optimal Protein to Carbohydrate Ratio in Feed for Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สรายุทธ อ่อนสนิท
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
141/2553 2553 44-44-3-04-04-02-2-025-004 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและการยอมรับเชื้อ Streptococcus sp.ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Effects of Salinity Chamges on Immune Response and Susceptivility to Streptococcus sp. in Seabass, Lates calcarifer Bloch, 1790 เรียกดู
เยาวนิตย์ คนยดล
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
142/2553 2553 50-0341-50057-004 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แบบแยกเพศ

Monosex Culture of Blue swimming Crab (Porbunus pelagicus Limmaeus, 1758 เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
สุกัญญา เจริญศรี
สุภาวดี จิตต์หมั่น
143/2553 2553 52-0329-51059-008 ผลของขนาดใบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823)

The effect of thallus sizes on growth of sea lettuce seaweed (Ulva rigida C.Agardh, 1823) เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
อรุณ ศรีอนันต์
144/2552 2552 48-0328-45093-017 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระบะ 2 ชั้นในบ่อดิน

Cultivation of Spotted Babylon (Babylonia nreolata, Link 1807) by Using 2 Lebels Trays in Earthen Pond เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
145/2552 2552 48-0328-45092-051 การเลี้ยงลูกปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949)โดยมีวัสดุหลบซ่อนต่างกันในบ่อดิน

Rearing on Mud Crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949) by Providing Different Types of Shelter in Earthen Ponds เรียกดู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
บังอร ศรีมุกดา
146/2552 2552 50-0348-50056-005 คุณภาพน้ำ ปริมาณแบคทีเรีย และแพลงก์ตอน ในแหล่งน้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม

Water Quality Bacteria Counts and Plankton in Coastal Water of Samutsongkram Province เรียกดู
กัญญารัตน์ สุนทรา
เรวดี ศรีสังข์
147/2552 2552 50-0330-50060-002 ผลของวิตามินอีในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828)

Effect of Vitamin E on Reproductive Performances of Humpback Grouper (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
148/2552 2552 51-0330-50060-005 ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828)

Effect of Methyltestosterone on Reproductive Performances of Male Humpback Grouper (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอิทร์
เรณู ยาชิโร
เยาวลักษณ์ ชื่นบุญ
149/2552 2552 51-0345-51059-005 การขยายพันธุ์สาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Boosse, 1898 แบบไม่อาศัยเพศ

Asexual Vegetative Reproduction of Seaweed Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 เรียกดู
อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
150/2552 2552 51-0345-51059-006 ผลของน้ำสกัดสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C.Agardh)Kutzing, F.T., 1845 ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var.corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898

Effect of Seaweed Extract Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kutzing, F.T.,1845 on Seazeed Growth Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
151/2552 2552 52-0337-50057-028 ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

Optimum Aldalinnity on Growth and Survial Rate of Young Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) เรียกดู
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
รัชฎา ขาวหนูนา
152/2552 2552 49-0345-45118-045 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)) ด้วยอาหารเม็ดลองน้ำสำเร็จรูปที่เสริมน้ำมันปลาหมึกระดับต่างๆ

Rearing of Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)) with Artificaial Floating Pellet Supplemented with Different Levels of Squid Oil เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุณลิปตานนท์
อำไพ ล่องลอย
พัชรี ซุ่นสั้น
153/2552 2552 52-0317-50056-042 ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

Effect of Bacillus spp. on Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Culture in Earthen Ponds เรียกดู
เจริญ เริงหทัยะรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
154/2551 2551 49-03-30-45-093-028 ความถี่ของการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link,1807)

Feeding Frquency for Growth Rate of Babylon Snail (Babylonia areolata Link,1807) เรียกดู
สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี
155/2551 2551 49-0345-46083-016 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด (Caulerpa spp.) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาทะเล

Comparison on Efficiency of Three Seaweeds (Caulerpa spp.) on Quality Improvement of Marine Fish Pond Effluent เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
156/2551 2551 50-0332-50093 อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยดาหารต่างชนิด

Survival Rate and Growth of Saddleback Anemone Fish Larvae (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) Given Different Feeds เรียกดู
วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วุฒิชัย ทองล้ำ
157/2551 2551 47-0314-45097-043 การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน

Growth, Survival Rate and Digestibility Efficiency of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Fed with Diet Containing Different Sources of Fishmeal Cultured in Earthen Pond เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
158/2551 2551 50-0328-45093-033 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile ถึงขนาด ๑ ซม.ด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยร่วมกับเนื้อปลาสด

Compariso on Nursing of Early Juvenile Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) to 1 cm Fed with Artificial Pellet and Adult Artemia Associate with Fresh Fish เรียกดู
บังอร ศรีมุกดา
ฤทธิกร ศรแก้ว
สุรชาต ฉวีภักดิ์
159/2551 2551 50-0313-50094 ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Buchanan)

Dietary Protein Levels in Formulated Feed for Eeltail Catfish Plotosus canius (Hamilton-Buchanan) เรียกดู
เนตรชนก เจริญลาภ
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
สุพิศ ทองรอด
160/2551 2551 50-0321-50056-015 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopennaeus vannamei Boone, 1931)

Efficiency of Chlorine Dioxide to Control Bacteria and Phytoplankton in White Shrimp (Litopenaius vannamei Boone, 1931) เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
161/2551 2551 48-0313-45093-014 ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807)

Optimum Lipid Level in Formulated Feed on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata LINK, 1807) เรียกดู
ปณต กลิ่นเชิดชู
ศิริพร วุทธาคง
สุพิศ ทองรอด
162/2551 2551 48-0313-45097-073 วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius,1798)

Starches as Carbohydrate Sources and Their Optimum Level in Feed on Growth of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
163/2551 2551 49-0308-45097-095 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบเสนองของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

The Effects of Vitamin C and Vitamin E in Shrimp Feed on Blood Componeot, Immune Responses and Disease Resistance of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Frabicius, 1798) เรียกดู
จำเริญศรี พวงแก้ว
เจนจิตต์ คงกำเนิด
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
164/2551 2551 49-0303-49155 การใช้ฮอร์โมน LHRHa การตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ในปลาดุกทะเล, Plotosus canius canius Hamilton-Buchanan, 1822 เพศผู้ 3 ขนาด

Effects of LHRHa Hormone on Inducing Maturation of Spepms Cells in Three Sizes of Male Canine Catfish, Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822 เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
165/2551 2551 50-0344-50056-012 การพัฒนาวิธีการแยก DNA และเทคนิค Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเล

Development of DNA Extraction and Nested PCR Technique for Inspection of Genetically Modified Soybean in Marine Shrimp Diet เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
166/2551 2551 50-0313-50095 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

Ptoduction and Nutritional Values lf Rotifer S-typs (Brachionus rotundiformis Tschugnoff, 1921) Cultured en recirculation System เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
กิตติพงษ์ สันติเสวีกุล
สุพิศ ทองรอด
แพททริค ซอจีลูส
167/2551 2551 50-0313-50057-006 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunts pelagicus, Linnaeus 1758) ถึงระยะ 10 กรัม

Optimum Protein Level in Diet for Growth of Young Swimming Crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) to Reach 10 Grams เรียกดู
มนทการติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
168/2551 2551 48-0308-45118-040 การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อ Vibrio vulmificus ในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ

Non-specific Immune Response and Resistance to Vibrio bulnificus of Orange-spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) Reared in 2 Different Densities เรียกดู
เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
169/2551 2551 49-0308-45118-044 การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเเละการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่นที่ให้อาหารสำเร็จรูปและปลาสด

Non-specific Immune Response and Growth of Juvenile Orange-spotted Grouper, Epinephelus coioidis Hamilton, 1822 Fed Artificial Diets and Raw Fish เรียกดู
เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
170/2551 2551 46-0308-45097-021 ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน

Effect of Treated-sludge Technique in Implementing Shrimp Health Management เรียกดู
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
ชัชวาล อินทรมนตรี
171/2551 2551 49-0345-49196 ข้อสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกรกาบ (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟัก

Notes on Larval Development and Nursing of Scalloped Spiny Lobster (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) in Hatchery เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พิชญา ชัยนาค
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
172/2551 2551 48-0308-45117-021 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือด และความต้านทานโรคในปลากะพงขาวต่อ Streptococcus sp. เชื้อตาย

Heamatological Change and Disease Resistance of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) after Stimulate with Killed Cells of Streptococcus sp. เรียกดู
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
173/2551 2551 50-0338-50056-003 การแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านแนวพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำและตะกอนดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนาที่เป็นดินเหนียวและดินทราย

Dissolved of Nutrient Fluxes at Sediment-Water Interface of Clay and Sandy Bottoms of the Intensive White Shrimp (Litopenaeus vannamie Boone, 1931) เรียกดู
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
นรินทร์ สงสีจันทร์
ทวี จินดามัยกุล
174/2551 2551 50-0308-50056-010 ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกัน

Effect of Biochemical and Immunological Changes in Hemolymph of Reared white Shrimp (Peneus vannamei Boone, 1931) at Different Stocking Densities เรียกดู
ชัชวาล อินทรมนตรี
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
175/2551 2551 49-0330-45114-019 ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาการต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วัยรุ่น

Effect of Supplimentation of Spirulina sp. and Astaxanthin in Feed on Growth and Colouration of Juvenile Blue-spotted Grouper, Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
ศิริพร เมืองชล
176/2551 2551 49-0330-49153 ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากะรังหงส์, Cromileptes altevelis (Valenciennes, 1828) วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์

Effect of Salinity and Stocking Densities on Growth and Survival Rate of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) Juvenile in Cemint Tank เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
177/2551 2551 50-0345-50122 การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ

Rearing of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สามารถ เดชสถิตย์
178/2551 2551 51-0337-50056-026 ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

Performance of Integrated Culture of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) in Earthen Ponds เรียกดู
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จำเริญศรี พวงแก้ว
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
179/2551 2551 51-0344-50056-029 การตรวจสอบกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลที่ผลิตทางการค้าโดยเทคนิค Nested PCR

Inspection of Genetically Modified Soybean Meal in Commercial Marine Shrimp Diets by Nested PCR Technique เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
กัลยาณี ทีปะปาล
180/2551 2551 51-0338-51080 พยาธิใบไม้ในหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) บริเวณแพเลี้ยงหอย คลองบางดุก จังหวัดภูเก็ต

Digenetic Trematode in Raft-Cultured Green Mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) at Klong Bangduk, Phuket Province เรียกดู
ฉันทนา แก้วตาปี
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
กัตติกา ตูวิเชียร
181/2551 2551 48-0328-46083-010 การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อดิน

Cultivation on Seaweeds Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott and Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen in Earthen Pond เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
182/2551 2551 50-0345-50060-003 การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valanciennes, 1828) ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ

Nursing on Humpback Grouper Larvae (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) with Artemia Enriched by Different Levels of Oil Emulsion เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
183/2551 2551 48-0303-45118-038 การอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) โดยการใช้อาร์ทีเมียร่วมกับอาหารสำเร็จรูป

Nursing on Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) by Co-feeding of Artemia and Artificial Diet เรียกดู
มาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
184/2551 2551 51-0303-51071 ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa

Successful in Artificial Insemination of Spotted Scat, Scatophagus argus Linnaeus, 1766 Using LHRHa เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
185/2551 2551 49-0303-49191 ผลของความเค็มและชนิดอาการต่อการอนุบาลลูกปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822)ขนาด 2.5 นิ้ว

Effects of Salinity Levels and Type of Feed on Nursing of 2.5 Inch Canine Catfish (Plotosus canius Hamilton Buchnan, 1822) Juvenile เรียกดู
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
186/2551 2551 50-0345-50130 คัพภะวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน Rachycentron canadum Linnaeus, 1766

Embryonic and Larval Development of Cobia Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
พิกุล ไชยรัตน์
187/2551 2551 50-0329-50126 ผลของความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

The Effect of the Optimum Salinity on Growth of Sea Lettuce Seaweed (Ulva rigida C. Agardh, 1823) เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
188/2551 2551 50-0313-50071 การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny)

Lipid and Vitamin E Enrichmint in Sand Worm (Perinereis nuntia, Savigny) เรียกดู
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ปณต กลิ่นเชิดชู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สุพิศ ทองรอด
189/2551 2551 49-0338-49197 ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

Effects of Salinity on Fertilization and Survival Rates of Sand Worm Larvae (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) เรียกดู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุลีรัตน์ พรหมสุด
190/2551 2551 49-0338-45097-100 การติดตามคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำให้สำหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

Monitoring on Water Quality of Seawater Source for Marine Shrimp Hatchery at Rawai Beach, Phuket Province เรียกดู
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
191/2551 2551 48-0341-45097-075 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ในบ่ออนุบาลลูกกู้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

Relationship and Fluctuation of Total Ammonia Nitrite and Nitrate in Black Tiger Shrimp Fry (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Nursing tanks เรียกดู
จุลีรัตน์ พรหมสุด
สุภาวดี จิตต์หมั่น
สุกัญญา เจริญศรี
192/2551 2551 47-0307-45118-029 เปรียบเทียบประสิทธิภาพองสาหร่ายทะเล 4 ชนิดในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822)

Comparison the Efficiency of 4 Seaweeds in the Removal of Nitrogen and Phosphate in Effluent from Orange Spotted Grouper(Epinephelus coioides Hamilton, 1822) Culture เรียกดู
ประมัยพร ทองคณารักษ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
193/2551 2551 50-0303-50062-001 ผลของชนิดอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการต่อคุณภาพน้ำและดินใต้กระชังปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

Effects of Feed Types and Seasonal Variation on Water and Sediment Qualities under Cage of Sea bass (Lates calcsrifer Bloch, 1970) in the Outer Songkhla Lake เรียกดู
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
194/2551 2551 51-0336-51104 ชีววิทยาบางประการ คุณภาพน้ำ-ดินตะกอน และต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) และพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Some Biological Aspects, Water-Sediment Qualities and Cost-Benefit of the Culture of Anadara nodifera (Martans, 1860) and Anadara granosa (Linnaeus, 1758) in Bandon Bay, Suratthani Province เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช
195/2551 2551 50-0325-50056-011 การศึกษาคุณภาพน้ำโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

The Study of Water Quality in Seawater Irrigation for Shrimp Culture in Pak Panang Basin, Royal Initiative Project เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
196/2551 2551 49-0336-45092-061 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในบ่อดิน

Culture of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) with Three Different Feeds in Earthen Ponds เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สำรวย ชุมวรฐายี
197/2551 2551 49-0303-45118-043 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ระยะวัยรุ่นให้ได้ขนาดตลาดในระบบน้ำหมุนเวียน

Rearing of Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) from Juveniles to Marketable Size in Recirculating Aquaculture System เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
198/2551 2551 50-0334-50114 ศึกษาการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮ์้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ระยะ veliger ถึงขนาด 3.0 มิลลิเมตร ในถังพลาสติกและถุงพลาสติกใส

Study on Nursing of Abalone Haliotis asinina Linnaeus, 1758 Veliger to 3.0 mm Shell Size in Plastic Box and Bag Culture เรียกดู
ธเนศ พ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
199/2551 2551 50-0334-50113 พัฒนาการของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ คุณภาพไข่และอัตราการฟักในพ่อแม่พันธุ์หอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 และอาหารสำเร็จรูป

Gonad Development, Spawning, Egg Qualities and Hatching Rates in Abalone Haliotis asinina Linnaeus, 1758 Broodstock Fed with Seaweed Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 and Artificial Pellet เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
200/2551 2551 50-0332-50063 ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เสริมน้ำมันปลาในโรติเฟอร์ (Brachionus sp.) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) สำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนอานม้าวัยอ่อน (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758)

Concentration and Period of Time for Fish Oil Enrichment in Rotifer (Brachionud sp.) and Brine Shrimp (Artemia sp.) as Live Feed for Saddleback Anemone Fish Larvae (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พรทิพย์ ทองบ่อ
201/2551 2551 50-03-32-50-057-009 ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นค่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)

Effects of Water pH and Alkalinity on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854) เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
202/2551 2551 51-0330-50060-006 การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังหงส์, Cromilephes altivelis (Velenciennes, 1828) โดยวิธีแช่แข็ง

Sperm Cryopreservation of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) เรียกดู
เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
203/2551 2551 51-0303-50056-007 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) โดยให้วางไข่ตามธรรมชาติ

Natural Spawning and Larval Rearing of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) เรียกดู
เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
สมพิศ แย้มเกษม
204/2551 2551 49-0313-45093-027 ระดับเกลือแร่รวมในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

Levels of Mineral Mix in Formulated Diet on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สกนธ์ แสงประดับ
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
205/2551 2551 51-0302-51105 การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) เพื่อใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Nutritional Enhancement of Rotifer (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff,1921) and Brine Shrimp (Artemia sp.) with Spray-dried Schizochytrium sp. for Nursing of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Larvae เรียกดู
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
มนทกานติ ท้ามติ้น
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
206/2551 2551 52-0311-52038 การตรวจติดตามยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราชัยคลินและออกโซลินิค แอซิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑

Surveillance of Chloramphenicol, Oxytetracycline and Oxolinic acid Contamination in Natural Aquatic Animals around Songkhla Lake from 2006-2008 เรียกดู
มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
มานพ เห็นดีน
207/2551 2551 49-0313-45097-085 แหล่งและรูปแบบของคาร์โบไฮเครตที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ

Suitable Sources and Types of Carbohydrate in feed for Tiger Shrimp (Penaeus monodonFabricius, 1798) เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
208/2551 2551 49-0313-45097-087 การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียน

The Rearing of Tiger Shrimp Larvae (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Using Artificial Diets in Recirculation System เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
209/2551 2551 52-0317-50056-033 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ร่วมปม.1 2 กับจุลินทรีย์ Effective Microorganisms (EM) ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

Comparison of Microorganisms (DOF 1 and DOF 2) and Effective Microorganisms (EM) Efficiency on Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius 1798) in Earthen Pond เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
210/2551 2551 50-0332-50057-010 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)

Effects of Feeds on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854) เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ฐิติมา ทองศรีพงษ์
211/2551 2551 51-0337-50057-021 ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต

Optimum Alkalinity for Growth amd Survival Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Concrete Tank เรียกดู
พรรัตน์ สุขประเสริฐ
ปิยาลัย เหมทานนท์
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
212/2551 2551 50-0313-45093-031 ผลของการใช้น้ำมันพืชและน้ำมันปลาในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

Effect of the Utilization of Plant Oil and Fish Oil in Diet on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) เรียกดู
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุชิรา ลายรัตน์
สุโกศล จงโยธา
213/2551 2551 46-0343-45087-013 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในถังไฟเบอร์กลาสด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

Culture of Abalone (Haliotis asinina Linnaeus) at Different Densities in Fiberglass Tank by Water Recirculating System เรียกดู
กาณจนา เตี้ยวซี
214/2551 2551 49-0338-45097-081 การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่

Study on Growth and Siid Production of Black Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius, 1798) for Mass Selection เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สุภัทรา อุไรวรรณ์
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
215/2551 2551 52-0339-50056-032 คุณภาพน้ำ และดินตะกอนในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ระบบปิดหมุนเวียน และระบบเปิด

Water and Sediment in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ponds in Close-Recycled and Traditional System เรียกดู
โสภณ อ่อนคง
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
216/2551 2551 51-0331-50056-016 การศึกษาการแพร่กระจายของไวรัสในกุ้งทะเลที่เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙

Distribution of Marine Shrimp Virus in Chachoengsao Province During 2005-2006 เรียกดู
รัดเกล้า เรืองขนาบ
217/2551 2551 50-0303-50056-004 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

The Application of Geo-informatics Technology for Shrimp Farm Database : Case Study of Pak Phayun District, Phatthalung Province เรียกดู
ภรัณยู ถมพลกรัง
218/2551 2551 47-0307-45097-056 การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่จับจากทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใบ่อคอนกรีต ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนและระบบเปิด

Rearing of wild-Caught Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) from Songkhla Lake to be Broodstock in Concrete Tank with Recirculating Aquaculture System and Traditional System เรียกดู
ภรัณยู ถมพลกรัง
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
อรัญญา อัศวอารีย์
ประมัยพร ทองคณารักษ์
219/2550 2550 48-0303-46084-010 ผลของระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ

Effect of Recirculating Aquaculture System on The Growth of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus) เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประมัยพร ทองคณารักษ์
220/2550 2550 49-0336-45092-060 การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian Estampador, 1949 โดยใส่วัสดุหลบซ่อนและเพิ่มพื้นที่ผิวในบ่อซีเมนต์

Nursing of Young Mud Crabs (Scylla paramamosian Estampador, 1949) by Providing Shelters and Expanded Surface Area in Cement Ponds เรียกดู
วราภรณ์หนูดี
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
จินตนา มหาสวัสดิ์
221/2550 2550 47-0328-45089-033 ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

Parasites and Vibrio Flora of Wild Broodstock Banana Shrimp (Penaeus merguiensis) from Eastern Gulf of Thailand เรียกดู
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
วริษฐา หนูปิ่น
222/2550 2550 47-0328-45092-033 การอนุบาลลูกปูม้า, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่อคอนกรีต

Nursing of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) from megalopa to crab stage in Net Cages and Concrete Tanks เรียกดู
สุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
223/2550 2550 49-0303-49157 อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ

Growth Rate of Canine Catfish Eel ,Plotosus canius Hamilton-Buchanan at Three Different Stoking Densities เรียกดู
กฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พณารัตน์ สอนสุกใส
พุทธ ส่องแสงจินดา
224/2550 2550 48-0338-48107 เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ในกระชังด้วยอาหารเม็ดเปียกและปลาสด

Comparative Study on Rearing Cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) in Cages with Moist Pellet and Trash Fish. เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
225/2550 2550 48-0338-48108 การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่น ด้วยอาหารเม็ดเปียกที่มีระดับโปรตีนต่างกัน

Experiment on Rearing Juvenile Cobia with Various Protein Levels of Moist Pellet. เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
พิภาวัน แย้มมณี
226/2550 2550 44-44-2-18-20-01-2-218-054 การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)

Studies on Spawning Stimulation, Embryonic and Larval Development of Dog Conch (Strombus canarium Linnaeus, 1758) เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
สามารถ เดชสถิตย์
พิกุล ไชยรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
227/2550 2550 46-0340-45089-019 การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ดผสมวิตามินอีและอาหารสด

Studies on Maturation of Banana Shrimp, Penaeus merguiensis in Growout Pond by Feeding Supplemented Vitamin E Pellet and Fresh Feed เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
228/2550 2550 46-0340-45089-020 ศึกษาผลผลิตและต้นทุนการผลิตไรน้ำกร่อยด้วยอาหาร 4 ชนิด

Sutdies on Production and Cost of Mass Culture of Diaphanosoma sp., Feeding with 4 Different Feeds เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
229/2550 2550 47-0340-45089-029 เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด

Comparison on Breeding and Nursing Performances of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis) from Female Brood Shrimp Fed with 3 Different Feeds เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
230/2550 2550 47-0338-45097-055 ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

Biological and Breeding of Sand Worm (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) เรียกดู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
231/2550 2550 48-0342-45097-065 การศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon FABRICIUS) โพสต์ลาวา 15 และโพสต์ลาวา 30 ในบ่อดิน

Study on the Culture of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon FABRICIUS) Postlarvae 15 and Postlarvae 30 in the Earthen Ponds เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
232/2550 2550 48-0336-48103-002 เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) และพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comparision on Culture of Anadara granosa (Linnaeus, 1758) and Anadara nodifera (Martans, 1860) in Bandon Bay, Suratthani Province เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สุพาภร แก้วอักษร
จินตนา มหาสวัสดิ์
233/2550 2550 47-0339-45118-032 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง, Epinephelus coioides ในบ่อดินที่ความหนาแน่น ๒ ระดับ

Culturing of Grouper, Epinephelus coioides in Earthen ponds at Two Levels of Stocking Density เรียกดู
ธวัชชัย ทองน้อย
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
มีชัย แก้วศรีทอง
กัตติกา ตูวิเชียร
234/2550 2550 48-0338-45097-066 การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์

Growth Performance and Seed Production of 2nd Generation (F1) Penaeus monodon (Fabricius) Broodstock 2 strains เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
235/2550 2550 49-0325-49159 การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ด้วยระบบสมดุลนิเวศ

Culture of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) in the Eco-Balancing System เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
236/2550 2550 47-0303-45097-063 ผลของไนเตรทในตะกอนดินต่อปริมาณซัลไฟด์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาในบ่อดิน

Effect of Sediment Nitrate on Content of Sulfide in an Intensive Culture of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) in the Earthen Ponds เรียกดู
พุทธ ส่องแสงจินดา
อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์
237/2550 2550 48-0336-48103-003 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครงในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี

RELATIONSHIP BETWEEN WATER AND SOIL QUALITIES WITH CONDITION INDEX OF COCKLE Anadara granosa IN BANDON BAY, SURATTHANI PROVINCE เรียกดู
วราภรณ์ หนูดี
จินตนา มหาสวัสดิ์
238/2550 2550 46-0332-45092-027 อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในบ่อดิน

Survival Rate of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Pond เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สามารถ เปรมกิจ
วัฒนา ฉิมแก้ว
ชัยยุทธ พุทธิจุน
239/2550 2550 48-0302-45117-023 ผลของโอโซนต่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด

Effect of Ozone on Seabass (Lates calcarifer, Bloch) Nursing in Recirculating Aquaculture System เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
240/2550 2550 48-0331-48099 การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone) ในบ่อซีเมนต์ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน

Rearing of Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei Boone) in Concrete Tanks with Different Stocking Densities เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
รัดเกล้า เรืองขนาบ
สิริ เอกมหาราช
พีระ อาจชัยพร
241/2550 2550 49-0302-45097-094 ผลของสารสกัดพรมมิ (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) ต่อการต้านเชื้อ Vibrio harveyi และปริมาณเม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931)

Effect of Brahmi (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) Crude Extracts Against Vibrio harveyi Infection and Total Granulocytes and Semigranulocytes Counts on White Shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
242/2550 2550 48-0302-45097-072 ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น (Cauterpa lentillifera J. Agardh) ที่มีผลต่อจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรียและการตายของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone,1931)

Concentration Levels of Seaweed (Cauterpa lentillifera J. Agardh) Crude Extracts to Blue Green Algae and Bacteria Numbers and White Shrimp (Penaeus vannamei Boone,1931) Mortality เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
243/2550 2550 49-0329-46083-014 ผลของระดับความเค็มน้ำทะเลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910 สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 และ สาหร่ายไส้ไก่ Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830

Effect of Salinity levels on Growth of Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910, Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 and Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830 เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
244/2550 2550 49-0345-46083-015 การศึกษาความเค็มและวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898

Study on Optimum Salinity and Suitable Substratum for Growth of Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 เรียกดู
อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
245/2550 2550 47-0317-45097-051 การสำรวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

The Application of Remote Sensing for Marine Shrimp Culture and Geographic Information System in Pakpanang Basin เรียกดู
ธนิฏฐา จงพีร์เพียร
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
พุธชพล สุวรรณชัย
246/2550 2550 47-0312-45097-044 การปนเปื้อนของยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุง

Contamination of Chloramphenicol, Oxytetracycline and Oxolinic acid in Natural Aquatic Animals nearby Marine Shrimp Farms in Songkhla and Patthalung Provinces. เรียกดู
มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
247/2550 2550 45-1810-45115-005 ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลาหมอทะเล, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790

Effect of Astaxanthin on Giant grouper, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790 color เรียกดู
ทวี จินดามัยกุล
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
248/2549 2549 47-0325-45089-032 การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน

Culture of Banana Shrimp (Penaeus Merguiensis De Man) at Different Stocking Density in Earthen Ponds เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
249/2549 2549 46-0336-45094-005 ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรมในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

The Season of Oyster Maturation in Bandon Bay, Suratthani Province เรียกดู
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
เรือโทณัฐพงศ์ ต้นสาลี
ศิวะ ธนาพล
250/2549 2549 46-0339-45118-018 ผลผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ขนาดเล็กจากการเก็บผลผลิตแบบกึ่งต่อเนื่อง

Production of Small Size Rotifer (Brachionus Rotundiformis Tschugunoff, 1921) by Semi-Continuous Harvesting เรียกดู
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
251/2549 2549 47-0336-45117-015 การอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) อายุ 25 วันถึง 45 วัน โดยระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อคอนกรีต

Nursing of Seabass (Lates Calcarifer) Larvae From 25 to 45 Days Old by Recirculating System in Concrete Tanks เรียกดู
วราภรณ์ แก้วไทย
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
252/2549 2549 48-0313-48141 การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด

Lipid Supplementation for Nursery of Cla Spats Meretrix Meretrix เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จินตนา นักระนาด
ภูวนัย ชัยศรี
253/2549 2549 47-0347-45117-019 ระดับไขมันที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวขนาด 1-3 นิ้ว

Optimum Level of Lipid on Growth of 1-3 inches Seabass (Lates Calcarifer Bloch) เรียกดู
ศิริพร วุทธาคง
254/2549 2549 48-0345-45118-042 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Ephinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป

Rearing of Orange-Spotted Grouper, Ephinephelus Coioides (Hamilton, 1822), with Artificial Floating Pellet Feed เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บูญลิปตานนท์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
255/2549 2549 43-43-1-18-04-01-3-977-003 การผลิตโคพีพอด Microcyclops varicans Sars ที่ความหนาแน่นต่างกัน

Mass Production of Copepod, Microcyclops Varicans Sars at Different Stocking Density เรียกดู
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
256/2549 2549 49-0307-49014 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

The Application of Geo-Informatics Technology for Fish Cage Culture Database Development Tambon Ko Yo, Muang District, Songkhla Province เรียกดู
ภรัณยู ถมพลกรัง
257/2549 2549 47-0334-45090-006 ประสิทธิภาพของระบบอนุบาลแบบต่าง ๆ ในการอนุบาลลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด

Efficiency of Various Nursery Systems for Bivalve Seed Production เรียกดู
จินตนา นักระนาด
นภดล ภูวพานิช
กัญจนี พรหมจินดา
258/2549 2549 45-1808-45090-002 ศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri Xia et Abbott) และอาหารสำเร็จรูป

Study on Culture of Donkey's Ear Abalone (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758) Fed with Seaweed (Gracilaria Fisheri Xia Et Abbott) and Artificial Food เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
จินตนา นักระนาด
สกนธ์ แสงประดับ
259/2549 2549 47-0334-45087-018 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไข่และลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ระยะว่ายน้ำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติและจากการเลี้ยงในโรงเพาะพันธุ์

Comparative Study on Quality of Egg and Early Veliger in Donkey's Ear Abalone (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758) Achieved from Natural and Hatchery - Raised Broodstock เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
สกนธ์ แสงประดับ
นภดล ภูวพานิช
260/2549 2549 47-0334-45087-019 การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน

Experiment on Culture of Donkey's Ear Abalone (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758) from Different size เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
นภดล ภูวพานิช
นริสา หนูสอน
261/2549 2549 49-0342-49001 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Water Quality Monitoring to Coastal Aquaculture Area at Mouth of Bang Nara River and Takbai River Narathiwat Province เรียกดู
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
กฤษณันท์ นงรัตน์
262/2549 2549 44-45-1-04-06-12-2-817-006 การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมทางน้ำในอ่าวปัตตานีและแม่น้ำยะหริ่ง

Coastal Aquaculture and Aquatic Environment Survey in Pattani Bay and Yaring River เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
263/2549 2549 47-0344-45116-010 ผลของการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)

Effect of Lipid Enrichment in Artemia on Growth Performance of Red Snapper Larvae, Lutjanus Argentimaculatus (Forskal, 1775) เรียกดู
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
วุฒิ คุปตะวาทิน
264/2549 2549 47-0344-4748 การเลี้ยงปลาการ์ตูน 2 ชนิดในน้ำทะเลและน้ำทะเลผสม

Rearing 2 Species of Anemone Fish in Seawater and Mixture Seawater เรียกดู
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
265/2549 2549 46-0341-45097-039 การศึกษาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน

Study on Cultured of Tiger Prawn (Penaeus Monodon) Broodstock in Earthen Ponds เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
266/2549 2549 45-1808-45087-005 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยระดับความเข้มของแสงต่างกัน

Culture of The Donkey's Ear Abalone (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758) Under Different Light Intensity เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
สกนธ์ แสงประดับ
พณารัตน์ สอนสุกใส
267/2549 2549 44-44-2-18-05-12-2-186-029 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

Study on Water Treatment of Shrimp Farms Effluent by Some Mangrove Plants in Kung Krabean Bay Royal Development Study Center Area เรียกดู
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
สมชาย ดิษฐศร
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
ทิศธิยา แช่มล้วน
268/2549 2549 45-1808-45087-006 เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ต่างกัน

Comparision Different Patterns Rearing on Donkey's Ear Abalone (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758) เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
269/2549 2549 48-0303-45097-076 ผลของการใช้น้ำจากคูระบายน้ำทิ้งเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา

Effect of Using Drained Water in Effluent Canal For Intensive Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon Fabricius) Culture เรียกดู
กฤษณา องอาจ
พุทธ ส่องแสงจินดา
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
270/2549 2549 45-1810-45094-004 สภาวะปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri Sowerby, 1971) และน้ำทะเลจากบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยตะโกรมในจังหวัดพังงา

Contamination of Bacteria in Oyster (Crassostrea Belcheri Sowerby, 1971) Culture Area in Phangnga Province เรียกดู
กัลยาณี ทีปะปาล
ฉัตรชัย พลายละหาร
271/2549 2549 49-0332-45092-059 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง

Effects of Feeds on The Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Cptive เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ศิริภรณ์ โคตะมี
272/2549 2549 48-0336-45092-048 ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramanosian Estampador, 1949

Optimum Water Salinity on Survival Rate and Development of Mud Crab Larvae, Scylla Paramanosian Estampador, 1949 เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
273/2549 2549 46-0342-45097-040 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจังหวัดนราธิวาส

Rearing of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon Fabricius) to Spawner Size in Earthen Ponds, Narathiwat Province เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
สุพล ตั่นสุวรรณ
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กฤษณันท์ นงรัตน์
274/2549 2549 47-0307-45097-050 การทดลองใช้สาหร่ายหนาม (Najas indica (WILLD) CHANE) กำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา

Removal of Nitrogen and Phosphorus Compounds in Effluent From The Giant Tiger Shrimp Culture Using Saii (Najas Indica (Willd) Chane) เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
275/2549 2549 48-0303-45117-020 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

Relationship Between Water and Sediment Quality and Cause of Mortility of Seabass (Lates Calcarifer, Bloch) in Outer Songkhla Lake เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
276/2549 2549 47-0336-45092-034 การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramanosain Estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิด

Nursing of Mud Crab Scylla Paramanosain Estampador, 1949 Megalopa Stage with Three Different Feeds เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
277/2549 2549 47-0330-45093-008 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชิวิตชนิดต่าง ๆ

Nursing of Spotted Babylon (Babylonia Areolata Link, 1807) from Veliger Larvae to Early Juvenile Stage Using Various Types of Live Feed เรียกดู
ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
278/2549 2549 48-0329-45114-016 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูป

Nursing Blue-Spotted Coral Trout Larvae, Plectropomus Leopardus 25-50 Days Old with Commercial Emulsion Enriched Artemia เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
279/2549 2549 47-0307-45117-018 ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพน้ำ จากการเลี้ยงปลากะพงขาว

Efficiency and Capability of Recirculating Aquaculture System in Water Quality Control for Seabass Culture เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
280/2549 2549 47-0339-45118-030 การขยายพันธุ์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) โดยใช้จุลินทรีย์เป็นอาหาร และผลต่อการอนุบาลปลากะพงขาว

Culture of Rotifer (Brachionus Rotundiformis Tschugunoff, 1921) Feeding with Micro-Organism and Nursing of Seabass by Using These Rotifer เรียกดู
อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
281/2549 2549 48-0325-48109 เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากลูกกุ้ง P10 และ P40 ในบ่อเลี้ยงที่บำบัดพื้นก้นบ่อด้วยวิธีกายภาพ

Comparison of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon Fabricius) Culture from Pl 10 and Pl 40 in The Earthen Ponds by Physical Treatment เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
อัศวิน แก้วคง
อุทัย รัตนอุบล
282/2549 2549 41-41-1-18-09-13-2-966-066 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2544

Seawater Quality Along The Coast of Suratthani Province During 1999-2001 เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
วราภรณ์ แก้วไทย
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
สุพากร แก้วอักษร
สำรวย ชุมวรฐายี
สมพร เกื้อสกุล
ชัชวาล อุบลไพศาล
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ชอุ่ม สุขช่วย
283/2549 2549 43-43-2-18-09-12-3-981-044 คุณภาพดินพื้นทะเลและการประยุกต์เพื่อจำแนกพื้นที่เลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Intertidal Bottom Soil Quality and Application of Geographical Information System on The Mapping of Suitable Bivalve Culture Area Along The Coast of Suratthani Province เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
284/2549 2549 47-0329-45097-045 การตรวจหาแบคทีเรียทางสุขอนามัยฟาร์มจากดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด

Examination of Sanitary Bacteria from Bottom Soil, Water and Black Tiger Shrimp in Earthen Ponds, Trat Province เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ทิศธิยา แช่มล้วน
285/2549 2549 49-0332-45092-064 ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

Effects of Water Ph on The Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
286/2549 2549 49-0332-45092-065 ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

Effects of Water Alkalinity on The Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วัฒนา ฉิมแก้ว
287/2549 2549 48-0330-48111 การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน

Growth and Food Conversion Rate of Humpback Grouper, Cromileptes Altivalis (Valenciennes, 1828) Juvenile Cultured with Different Type of Feed เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
วาริช เส้งสีแดง
288/2549 2549 46-0337-45088-006 การแยกชนิดหอยพิม (Angel Wings,Piddocks) ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธีอิเล็คโตรโฟเรซีส

Electrophoresis Identification of Angel Wings,Piddocks from the Coastline of Samutsakhon and Suratthani Provinces เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
วลัย คลี่ฉายา
วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
289/2549 2549 42-42-2-18-07-14-2-208-005 ฤดูสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

Spawning Season of Razor Clam (Solen thailandicus Cosel, 2002) along the Coastline of Samutsongkhram and Samutsakhon Provinces เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
อนันต์ สุนทร
เรวัตร ยอดสุรางค์
290/2549 2549 46-0336-45094-006 ปริมาณและการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Quantity and Distribution of Chlorophyll in Bandon Bay, Suratthani Province เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
291/2549 2549 49-0329-45097-102 การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัสและแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด

Examination of Bacillus and Lactobacillus from Bottom Soil, Water and Black Tiger Shrimp in Earthen Ponds, Trat Province เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
292/2549 2549 48-0313-45092-057 ความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

MINERAL MIXTURE REQUIREMENTS OF YOUNG SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัยชัยกุล
293/2549 2549 49-0313-45092-058 ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

VITAMIN MIXTURE REQUIREMENTS OF YOUNG SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เรียกดู
สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ภูวนัย ชัยศรี
294/2549 2549 47-0306-46084-006 องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะและสภาพทางนิเวศวิทยาของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา

Stomach Content and Ecological Feature of Scatophagus argus (Linnaeus) in Songkhla Lake เรียกดู
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
เยาวนิตย์ ดนยดล
พุทธ ส่องแสงจินดา
295/2549 2549 47-0344-45094-011 การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยตะโกรม(Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในจังหวัดพังงา

Antimicrobial Drug Resistance of Vibrio parahaemolyticus Isolated from Oyster (Crassostrea belcheri) Culture in Phang-nga Province เรียกดู
กัลยาณี ทีปะปาล
296/2549 2549 49-0328-45093-022 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ด้วยความหนาแน่นต่างกัน

Nursing on Early Juvenile of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) to 1 cm with Different Stocking Density เรียกดู
ฤทธิกร ศรแก้ว
บังอร ศรีมุกดา
297/2549 2549 49-0325-45097-104 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์ทีเมียกับไรแดงในน้ำเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์

Comparison Nursing Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) With Artemia salina and Moina macrocopa in 30 Percent of Saline เรียกดู
ชัยวัฒน์ พุ่มช่วย
สถาพร
ดิเรกบุษราคม
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
รัตนวรรณ อินแพง
298/2548 2548 48-0332-45092-043 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง

Effects of Water Salinities on the Hatching Rates of Eggs from Berried Aprons of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
299/2548 2548 48-0332-48006 พื้นที่แหล่งและทิศทางการกระจายตัวของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) ที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี

Area and Distribution Limit of Razor Clam (Solen thailandicus Cosel, 2002) Along the Coast Line of Phetchaburi Province เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวัลย์
อำนวย คงระเบียบ
300/2548 2548 44-44-3-18-07-15-2-208-011 การแยกชนิดของหอยหลอดในอ่าวไทยตอนบนโดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีส

Electrophotic Study on Razor Clams from the Upper Gulf of Thailand เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
อำนวย คงระเบียบ
301/2548 2548 46-0303-46124 ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น้ำในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่น้ำปากพนังและคลองสาขา

Species Compositions, Distribution and Seasonal Dynamics of Fish at Pakpanang River and Its Tributary เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
302/2548 2548 47-0332-47150 พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch))

Acute Toxicity of Trifluralin to Larvae of Giant Freshwater Prawn, (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and Sea Bass, (Lates calcarifer (Bloch)) เรียกดู
ยอดชาย กรรณสูตร
303/2548 2548 42-43-2-18-09-15-2-803-133 ดัชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลเพื่อการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Bacterial Indices and Mapping of Suitable Bivalve Culture Area in the Coastal Water of Suratthani Province เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
304/2548 2548 46-0336-46071- 002 การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอล ในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Contamination of Oxytetracycline, Oxolinic Acid and Chloramphenicol in Oyster and Cockle Culyured in Bandon Bay, Suratthani Province เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพาภร แก้วอักษร
305/2548 2548 47-0331-45089-035 พิษเฉียบพลันของคลอรีน ฟอร์มาลินและแอมโมเนียต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะโพสต์ลาวา 15

Acute Toxicities of Chlorine Formalin and Ammonia to Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) Post Larvae 15 เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
306/2548 2548 46-0303-45097-026 ประสิทธิภาพของบ่อบำบัดน้ำหมุนเวียนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบสมดุลนิเวศ

Efficiency of Water Recirculating-Treatment Pond in an Ecological Balancing Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Farm เรียกดู
จามรี รักษ์บางแหลม
พุทธ ส่องแสงจินดา
307/2548 2548 48-332-45092-044 ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

Effects of Stocking Densities on The Survival Rates of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
308/2548 2548 46-0325-46062 เทคนิคการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาโดยให้อากาศ 2 รูปแบบ

Two Technicals Aeration on Intensive Penaeus monodon Fabricius Culture เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
เรวัตร ยอดสุรางค์
อุทัย รัตนอุบล
309/2548 2548 45-0-40-44-5-117-002 ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

Artificial Infection of Flexibacter Maritimus Seabass (Lates calcarifer) เรียกดู
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
310/2548 2548 40-40-3-18-04-01-2-202-023 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่นต่างกันโดยเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้ง

Rearing on Donkey's Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) at Different Stocking Densities by Changing Water once a Week เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
สุภิชา แก้วมานพ
สาคร มากท่า
311/2548 2548 41-41-1-18-05-01-2-202-027 เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด

Comparison Between Rearing Donkey's Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) With Fresh Algae, Dried Algae and Pellet Diet เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
พิสมัย สมสืบ
สุภิชา แก้วมานพ
312/2548 2548 47-0332-47175 การศึกษาโรคทอราและการจำแนกเชื้อไวรัสทอราซินโดรมของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon)ในประเทศไทย

Study on Taura Syndrome and Sequences of Taura Syndrome Virus in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) in Thailand เรียกดู
ชัยวุฒิ สุดทองคง
313/2548 2548 47-0336-45092-036 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน

The Culture of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) at Different Densities in The Earthen Ponds เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สำรวย ชุมวรฐายี
314/2548 2548 46-0329-46083-005 การเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง Gracillaria edulis (Gmelin) Silva และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อบำบัดน้ำทิ้ง

Culture on Seaweed Gracilaria edulis (Gmelin) Silva And Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen in Biologically-Trwated Water Pond เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
สุริยะ แพงดี
315/2548 2548 46-0329-46083-006 ประสิทธิภาพของสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesn ในการบำบัดคุณภาพน้ำทะเล และน้ำทิ้งจากโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ

The Efficiency of Seaweed Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen on Treating the Sea Water and Effluent from Hatchery เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
สุวรรณา วรสิงห์
สุริยะ แพงดี
316/2548 2548 48-0332-45092-045 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง

Effects of Water Salinities on The Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Captive เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สง่า สิงห์หงษ์
ฉลอง ทองบ่อ
317/2548 2548 43-43-1-18-10-02-3-970-013 การศึกษาการแพร่กระจายของ Vibrio sp. ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงา

Study on Distribution of Vibrio Sp. in Phangnga Coastal Aquaculture Areas เรียกดู
กัลยาณี นาเวศน์
วิศิษฎ์ ขวัญดี
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
318/2548 2548 45-1811-45118-001 การฝังฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อของปลากะรังดอกแดง (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822)

Hormonal Implantation for Inducing Spermiation in Orange-Spotted Grouper (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822) เรียกดู
อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
อรุณ จันทร์แดง
319/2548 2548 48-0332-48011 ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

Effects of Mangosteen's Peel on the Culture of the Pacific White Shrimps (Penaeus vannamei Boone) เรียกดู
ยอดชาย กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
สามารถ เปรมกิจ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พิณทิพย์ กรรณสูตร
320/2548 2548 44-44-1-18-05-12-2-806-002 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน

Study on Difference of Soil Qualities in Kung Krabaen Bay (Chanthaburi Province) before and after The Introduction of Sea Water Irrigation System of Kung Krabaen Bay Fisheries Development Study Center เรียกดู
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
ทิศธิยา แช่มล้วน
321/2548 2548 47-0328-45093-012 การผลิตลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) เชิงพาณิชย์

Commercial Production of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) Seeds เรียกดู
บังอร ศรีมุกดา
สุรชาต ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
322/2548 2548 43-43-2-18-05-01-2-204-031 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยการบำบัดน้ำทางชีวภาพ

Rearing on Donkey's Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) by Biological Weter Treatment เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
323/2548 2548 48-0331-45097-064 การศึกษาการปนเปื้อนของสารไนโตรฟูราโซนในการอนุบาลและเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Study on the Contamination of Nitrofurazone in Nursing and Rearing of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
เจษฎา เจริญวัฒน์
สุธีวัฒน์ สมสืบ
324/2548 2548 45-1806-45089-016 พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อกุ้งแชบ๊วยระยะต่างๆ

Acute Toxicity of Ammonia in Various Stage of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
พลพจน์ กิตติสุวรรณ์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
325/2548 2548 44-44-1-18-15-12-2-816-009 ความผันแปรและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดในรอบ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)

Variations and Correlation of Water Qualities In Coastal Aquaculture Area, Trat Province in 5 years (1999-2003) เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
326/2548 2548 48-0302-48102 ผลของความเค็มต่อการกำหนดเพศของปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821)

Effect of Salinity on Sex Differentiation in Sailfin Molly (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821) เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
อัจฉรีเรืองเดช
327/2548 2548 48-0332-45092-054 ผลของน้ำแข็งระหว่างการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟัก

Effects of Ice During Transportation of Berried Aprons of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) on the Hatching Rates เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ชัยยุทธ พุทธิจุน
328/2548 2548 48-0332-45092-055 ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก

Effects of Bathing Berried Aprons of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Povidone Iodine Solution Before Transportation on The Hatching Rates เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
329/2548 2548 44-44-2-18-11-01-2-971-056 ผลของความเข้มแสงต่อการเพิ่มจำนวนของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921)

Effect of Light Intensities on The Increasing Quantity of Rotifer (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) เรียกดู
พัชรา แมเร๊าะ
330/2548 2548 48-0334-46083-012 การทดลองหาระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilalia fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang&Xia โดยวิธี NON-LINEAR REGRESSION ANALYSIS

Determination of Optimal Nitrogen and Phosphorus Concentration for (Gracilalia fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang&Xia , Culture Using Non-Linear Regression Analysis เรียกดู
คมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
อุไร เจียรนัย
331/2548 2548 48-0328-45093-018 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิด

Rearing on Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) by Three Differrent Feeds เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
เกียรติศักดิ์ เสนะวีณิน
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
332/2548 2548 46-0303-45117-010 การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ขนาด 2 นิ้วถึง 6 นิ้ว ในระบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้อวนไนล่อนเป็นไบโอฟิลเตอร์

Rearing on Seabass, Lates calcarifer (Bloch) size 2 to 6 Inches in Recirculation System, Using Polyethylene Net Bio-Filter เรียกดู
สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
ยุวดี สกุลแก้ว
333/2548 2548 47-0328-45093-009 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระชังบ่อดิน

Culture on Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) by Floating Cages In Earthen Pond เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
วีวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
เจษฎา เจริญวัฒน์
334/2548 2548 48-0331-48100 การอนุบาลกุ้งขาว (Penaeus wannamei) ระยะนอเพลียสถึงโพสท์ลาร์วา15 ที่ความนาแน่นต่างกัน

Larval Rearing of Pacific White Shrimp (Penaeus wannamei) from Nauplius Stage to Post Larva 15 With Different Stocking Densities เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
สิริ เอกมหาราช
335/2548 2548 48-0332-45092-056 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ

Production and Nutrition of Rotifers (Brachionus plicatilis) Fed Chlorella Spp. and Supplemented Feeds เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
336/2548 2548 45-1809-45092-008 การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) เพศเมียไข่แก่ให้มีไข่ติดหน้าท้องด้วยระบบหมุนเวียน้ำบำบัดชีวภาพและเปลี่ยนน้ำ

The Producing of Berried Female Mud Crab (Scylla Sp.) by Rearing Gravid Female Mud Crab in Biologically Treated Water Recirculation System and Exchanged Water System เรียกดู
รัชฎา ขาวหนูนา
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
337/2548 2548 47-0327-45117-017 ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด

Effect of Feeding Frequency Wit Formulated Feeds on Growth Performance for Marketable Size of Seabass Lates calcarifer (Bloch) in Netcage Culture เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
338/2548 2548 45-1809-45094-002 ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่พบบนเปลือกหอยตะโกรมในการเลี้ยงต่างกัน 3 แบบ

Quality and Quantity of Fouling Organisms Attach on Oyster Shell in 3 Different Types Culture เรียกดู
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
จรัสศรี อ๋างตันญา
ชรินทร์ เมธีคชเดช
339/2548 2548 47-0342-47049 ผลของการให้ Skeletonema sp. เสริมการใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius) ระยะโพสท์ลาวา 2 ถึง 17

Effects of Skeletonema Sp. Supplementary on Artemia Feeding in Nursery of Penaeus monodon (Fabricius) from Postlarvae 2 To 17 เรียกดู
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กรกช สรรเพ็ชร
ยุวดี สกุลแก้ว
340/2548 2548 44-44-2-18-08-01-2-204-042 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณ์การเลี้ยงต่างกัน

Culture on Donkey's Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) in Different Containers เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
วีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล
341/2548 2548 47-0337-45118-031 การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง

Use of Raw Spirulina platensis in Diets for Nursing Epinephelus coioides Hamilton, 1822 เรียกดู
โชติ เขียนด้วง
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
342/2548 2548 47-0333-45097-058 การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและควบคุมแบคทีเรียวิบริโอ

Nursing of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Larvae by Using Microorganisms to Improve Water Quality and Inhibit Vibrio Spp. เรียกดู
ฤทธิกร ศรแก้ว
343/2548 2548 44-44-1-18-14-012-244-006 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

Optimum Density for Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) Rearing เรียกดู
จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
344/2548 2548 47-0310-45097-046 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งด้วยวิธีต้มต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำ

Efficiency of Boiling Extracted Guava Leaves (Psidium Guajava Linn.) on Growth Inhibition of Vibrios Isolated from Black Tiger Shrimp เรียกดู
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
มานพ เห็นดีน
345/2548 2548 47-0338-45097-054 การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นลูกกุ้งรุ่นที่ 2 (F1) จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 (P0)

Breeding and Seed Production of Cultured Penaeus Monodon (Fabricius) to be 2nd Generation (F1) from 1st Generation (P0) Broodstock เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
ลัดดาวัลย์ สถาพร
346/2548 2548 48-0331-45117-026 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Geo-Informatics Technology Application to Seabass Cage Culture Database at The Bangpakong River Mouth Chachoengsao Province เรียกดู
วัลลภ ทิมดี
วิรงรอง ทิมดี
347/2548 2548 47-0345-45114-014 ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัม

Effect of Feeding Frequency on Growth Coral Trout Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) Initial Average Body Weight of 341 Grames เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
348/2548 2548 48-0321-45093-016 การอนุบาลลูกหอยหวาน ระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วยอาหารต่างชนิด

Rearing on Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) from Veliger Larvae to Early Juvenile by Different Feed เรียกดู
เจษฎา เจริญวัฒน์
ลือชัย ดรุณชู
349/2548 2548 46-0308-45097-022 การจำแนกเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดำปกติและกุ้งป่วยจากบ่อเลี้ยงในจังหวัดสงขลา

Isolation of Vibrio in Hepatopancreas of Healthy and Infected Black Tiger Shrimp from Culture Ponds in Songkhla Province เรียกดู
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
350/2548 2548 43-43-2-18-08-01-2-960-039 การเลี้ยงสาหร่ายทะเล, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในอ่าวประจวบคีรีขันธ์

Culture of Seaweed, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva in Prachuap Khiri Khan Bay เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
ประพัทธ์พงศ์ เพชรัตน์
พณารัตน์ สอนสุกใส
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
351/2548 2548 45-1809-45194 ปริมาณแบคทีเรียในหอยตะโกรมต่างขนาดในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Bacterial Contamination in 5 Different Sizes of Oyster (Crassostrea belcheri) in Ban Don Bay, Suratthani Province เรียกดู
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
มณีย์ กรรณรงค์
ชรินทร์ เมธีคชเดช
352/2548 2548 45-1807-45088-004 การแยกชนิดของหอยพิม (Oriental Angle Wings, Piddocks) ที่พบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Identification of Oriental Angle Wings,Piddocks (Bivalvia: Pholadidae) from The Upper Gulf of Thailand เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวันย์
353/2548 2548 47-0329-45114-013 การอนุบาลปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วัยอ่อนอายุ 2-25 วัน

Nursing of Blue-Spotted Coral Trout,Plectropomus leopardus Larvae 2-25 Days Old เรียกดู
ชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
354/2548 2548 48-0332-48174 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาในระดับความหนาแน่นต่างกัน

Intensive Culture of Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei Boone) in Different Stocking Densities เรียกดู
สามารถ เปรมกิจ
บุญชัย เจียมปรีชา
355/2548 2548 48-0332-48175 ผลของฟ้าทะลายโจรต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

Effects of Chiretta (Andrographis paniculata Burn) on The Culture of The Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei Boone) เรียกดู
สามารถ เปรมกิจ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
พิณทิพย์ กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
356/2548 2548 48-0329-45093-019 การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata Link,1807 ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพแบบก้าวหน้า

Advance Biological Closed System of Culturing Spotted Babylon Babylonia areolata Link,1807 in Cement Tanks เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
357/2548 2548 47-0314-47038 คุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวม; ผลผลิตจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวและบ่อเลี้ยงกุ้ง

Nutrition Value of Zooplankton Biomass; Secondary Production ,Harvested From Seabass and Shrimp Cultured Ponds เรียกดู
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
สรายุทธ อ่อนสนิท
358/2546 2546 41-41-11-80-81-32-966-050 การลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำทะเลโดยวิธีเคมีและชีวบำบัด

Reduction of Total Ammonia in Seawater Using Chemical and Biological Treatment เรียกดู
นายคมน์ ศิลปาจารย์
น.ส. รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
359/2546 2546 42-42-3-18-04-01-2-188-019 การเลี้ยงปูทะเล, Scylla serrata (Forskal), ให้เป็นปูนิ่มในบ่อซีเมนต์

Soft-Shell Culture of Mub Crab, Scylla serrata (Forskal), in Cement tanks เรียกดู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
360/2546 2546 42-42-2-1806-01-2-960-102 การทดลองเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อซีเมนต์

Experiment on Seaweeds Culture in Cement Tank เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
361/2546 2546 45-1825-45089-011 เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ลูกพันธุ์จากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3

The Comparison Between Wild Type and Third Filial Generation of The Culture Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
362/2546 2546 43-43-2-1810-01-2-250-095 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร ๓ ชนิด

Growth and Surveval Rate of Silver Angle Fish Monodactylus grgenteus (Linnaeus, 1758) With Three Kinds of Feeds เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
363/2546 2546 42-42-1-1811-01-2-208-012 คุณภาพน้ำและดินและการแพร่กระจายของหอยหลอดในจังหวัดตรัง

Water and Soil Quality and Distribution of Razor Clam (Solen brevis Gray, 1832), in Trang Province เรียกดู
อาภรณ์ แก้วมรกฏ
ธงชัย เพิ่มงาม
บุญครื้น พรเดชอนันต์
สิทธิพล เมืองสง
364/2546 2546 45-0332-46122 พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)

Acute Toxicity of Trifluralin to Black Tiger Shrimp Larvae, (Penaeus monodon Fabricius) เรียกดู
ยอดชาย กรรณสูตร
365/2546 2546 42-42-2-18-07-01-2-208-007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของหอยหลอดกับสภาวะแวดล้อม บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

Study on The Relationship Between Razor Clam Abundance and Environmental Condition at Don Hoi Lod in Samutsongkram Province เรียกดู
นพดล ภูวพานิช
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
หร้อหวี ทองด้วง
366/2546 2546 43-2-1805-01-2-032-072 คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงปลากะรังในอำเภอเมือง จังหวัดตราด

Water and Soil Qualities in Grouper ponbs, Muang District, Trat Provence เรียกดู
ทรงสิทธิ์ ลิ้มสกุล
สุวรรณา วรสิงห์
จามรี รักษ์บางแหลม
367/2546 2546 39-2-26-16-21-03-319-073 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2539-2540

Climatic Condition and Water Quality That Influenced The Coastal Aquaculture Activity in Bandon Bay, Suratthani Province During 1996 - 1997 เรียกดู
นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
นางธีรยา ช่วยสุรินทร์
368/2546 2546 41-1-26-16-2-106-301-066 การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Distribution and Abundance of Plankton in Suratthani Coastal Water เรียกดู
นางธีรยา ช่วยสุรินทร์
นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
369/2546 2546 43-0334-46134 ผลของวิตามินรวม โคเลสเตอรอล เลซิติน บีเอชที (BHT) ซีโอไลท์ และ สาหร่ายผมนาง (GRACILARIA FISHERI) ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (HALIOTIS ASININA LINNAEUS, 1758)

Effects of Vitamin Mix, Cholesterol, Lecithin, Bht, Zeolite and Seaweed (Gracilaria fisheri) on Growth, Feed Efficiency and Survival Rate of Donkey's Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) เรียกดู
สกนธ์ แสงประดับทวี โรจนสารัมภกิจมะลิ บุณยรัตผลิน
370/2546 2546 43-0334-46136 ผลของแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และ อัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

Effects of Carbohydrate Sources on Growth, Feed Efficiency and Survival Rate of Donkey's Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) เรียกดู
สกนธ์ แสงประดับ
ทวี โรจนสารัมภกิจ
มะลิ บุณยรัตผลิน
371/2546 2546 45-1822-45096-006 อัตราการให้อาหารและสัดส่วนของอาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด

Feeding Rate and Substitution Rate of Artificial Diets for Clam Spats Meretrix meretrix เรียกดู
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางสาวจินตนา นักระนาด
นางสาวสมพิศ พรรณา
นางอารี ขุนณะ
372/2546 2546 45-1810-45089-004 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหารกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย

Protein digestibility of some feed ingredients in diets for Black tiger shrimp (Penaus monoden, Fabricius) and Banawn (Penaeus merguiensis) เรียกดู
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายทวี จินดามัยกุล
นางพิชญา ชัยนาค
373/2546 2546 43-43-3-18-07-12-2-208-037 พื้นที่ แหล่งกระจายตัวและความชุกชุมของหอยหลอด (Solen sp.1) ในจังหวัดสมุทรสาคร

Area,Distribution and Abundance of Razor Clam (Solem sp.1) in Samut Sakhon Province เรียกดู
นางสุนันท์ ทวยเจริญ
นายมงคล ดารานนท์
นายอำนวย คงระเบียบ
374/2546 2546 43-43-3-18-4-12-188-020 การเลี้ยงปูทะเล, Scylla paramamosain (Estampador,1949)ในบ่อดินโดยมีที่หลบซ่อน

Rearing on Mud Crab, Scylla parpmamosain (Estampador, 1949) in Earthen Ponds with Shelters เรียกดู
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
375/2546 2546 45-1819-45092-003 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของปูทะเล, Scylla olivacea (Herbst, 1796)

Effect of Salinity on Growth and Survival of Mud Crab, Scylla olivacea (Herbst, 1796) เรียกดู
นายวิทยา หะวานนท์ นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์
376/2546 2546 46-0328-46061 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man) ระยะโพสลาร์วา 2-15 ด้วยอาร์ทีเมีย (Artemia salina Linn.) และไรแดง (Moina macrocopa Straus) แช่แข็ง

Comparison on Nursing of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) Postlarva 2-15 With Artemia (Artemia salina Linn.) and Frozen Water Flea (Moina macrocopa Straus) เรียกดู
นายสุรชาต ฉวีภักดิ์
นางวริษฐา หนูปิ่น
377/2546 2546 44-44-3-04-03-03-2-032-001 การอนุบาลลูกปลากะรัง Epinephelus coioides (Hamilton) วัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูป

Rearing of Grouper, Epinephelus coioides (Hamilton), Larvae With Artificial Diets เรียกดู
น.ส. เจนจิตต์ คงกำเนิด
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
นายอัตรา ไชยมงคล
378/2546 2546 43-43-2-18-12-01-2-204-082 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในถังพลาสติกที่แขวนในบ่อคอนกรีต

Rearing of Abalone (Haliotis asinina, Linnaeus, 1758) in Bucket Hanging in Comcrete tank เรียกดู
กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
กาญจนา เตี้ยวซี
379/2546 2546 42-42-2-18-11-01-2-204-076 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยสาหร่ายผมนางในบ่อคอนกรีต

Culture of Abalone (Haliotis asinina, Linnaeus, 1758) feeding on Gracilaria fisheri in concrete tank เรียกดู
กาญจนา เตี้ยวซี
กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
ผุสดี จันทร์เมือง
380/2546 2546 43-43-2-18-11-01-2-205-050 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria penquin Roding,1798) ที่เลี้ยงแบบแขวน

Growth and Survival Rate of Wing Oyster (Pteria penquin Roding,1798) Reared by Using Hanging Method เรียกดู
นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์
นายธวัชชัย ทองน้อp
นายธนาวุฒิ กล่าวเกลี้ยง
นางสุภานี มัจฉา
381/2546 2546 45-3002-45097-013 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต

Study on Effluent Quality From Marine shrimp Hatcheries in Phuket Province เรียกดู
นางสาวอรกัญญา เม่งหยู
นายนรินทร์ สงสีจันทร์
382/2546 2546 42-42-1-18-10-01-2-026-064 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์และการเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus Forskal)

Rearing of Broodstocks and Seed Production of Red Snapper (Lutjanus argentimaculatus Forskal) เรียกดู
นายทวี จินดามัยกุล
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายฉัตรชัย พลายละหาร
383/2546 2546 45-18-20-45-114-003 ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)

Effect of Feeding Frequency on Growth of Coral Grouper Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) เรียกดู
นายสามารถ เดชสถิตย์
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นายอาคม สิงหบุญ
384/2546 2546 45-1820-45188 พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

Embryonic and Larval Development of Brown Marble Grouper, Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) เรียกดู
นายอาคม สิงหบุญ
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นายสามารถ เดชสถิตย์
385/2546 2546 43-43-3-18-07-15-2-208-083 การแยกชนิดของหอยหลอดที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Taxonomic study on razor clams (Bivalvia:Solenidae) from the upper Gulf of thailand เรียกดู
นางสุนันท์ ทวยเจริญ
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูน
นายอำนวย คงระเบียบ
386/2546 2546 43-43-2-18-12-15-2-036-068 แหล่งทำการประมง ปริมาณและขนาดของปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ที่จับได้ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

Fishing area, quantities and size distribution of (Eleutheronema tetradactylum) in pattani and narathiwat province เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ฐานันดร์ ทัตตานนท์
ยุวดี สกุลแก้ว
387/2545 2545 45-1816-45085 อัตราการรอดตายและระยะการพัฒนาของลูกปูทะเลวัยอ่อน Scylla serrata (Forskal), ที่อนุบาลโดยใช้อวนเป็นที่หลบซ่อน

Survival and Development of Mud Crab Scylla Serrata (Forskal), Larvae Nursed by Using Nylon net as Shelters เรียกดู
วุฒิ คุปตะวาทิน
388/2545 2545 43-43-2-04-04-02-2-025-008 คุณลักษณะเชื้อ Flexibacter maritimus สาเหตุของโรคแผลด่างในปลากะพงขาว

Characteristics and Pathogenicity of Flexibacter maritimus lsolated From Diseased Seabass, Lates calcarifer เรียกดู
เยาวนิตย์ ดนยดล
จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์
389/2545 2545 44-44-2-18-25-03-2-191-061 การศึกษาอาหาร 4 ชนิด ที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man)

Effects of Four Natural Foods on Spaning of Banana Shrimps (Penaeus merguiensis De Man) เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จีงแย้มปิ่น
390/2545 2545 44-44-1-18-21-01-2-167-025 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปลาหูช้าง (Platex orbicularis, Forskal)

Preliminary Study on Breeding and Nursing of Round Batfish (Platex orbicularis, Forskal) เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
อาคม สิงห์บุญ
พิกุล ไชยรัตน์
391/2545 2545 42-42-3-18-07-01-2-186-046 การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยบำบัดของเสีย

Experiment on Culture of Penaeus monodom in close system by using microorganisms for improvemat of pond เรียกดู
มาลินี วิชชาวุธ
นภดล ภูวพานิช
ชาตรี ธาราแสง
392/2545 2545 42-42-2-18-09-02-2-201-113 การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของ Vibrio parahaemolyticus จากหอยตะโกรมและแหล่งน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Antibiotic Resistance among Vibrio parahaemolyticus from Oyster and Seawater in Ban Don Bay,Suratthani เรียกดู
มณีย์ กรรณรงค์
จินตนา โสภากุล
393/2545 2545 45-18-22-45-209 ชนิดของไขมันต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne)

Effect of lipid sources on growth of abalons (Haliotis asinina Linne) เรียกดู
ชูชาติ ชัยรัตน์
สุพิศ ทองรอด
มนทการติ ท้ามติ้น
มะลิ บุณยรัตผลิน
394/2545 2545 45-1822-45210 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารหอยเป๋าฮื้อ

Optimum dietary protein level for abalone (Haliotis asinina, Linne) เรียกดู
มนทการติ ท้ามติ้น
ชูชาติ ชัยรัตน์
สุพิศ ทองรอด
มะลิ บุณยรัตผลิน
395/2545 2545 42-42-1-18-05-12-2-000-084 คุณภาพน้ำและตะกอนดินบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชังในจังหวัดตราด

Qualities of water and soil sediment in brackishwater fish cage culture area in trat province เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
396/2545 2545 43-43-2-1812-152-036-068 แหล่งทำการประมง ปริมาณและขนาดของปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ที่จับได้ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

Fishing area, quantities and size distribution of (Eleutheronema tetradactylum) in pattani and narathiwat province เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ฐานันดร์ ทัตตานนท์
ยุวดี สกุลแก้ว
397/2544 2544 43-43-2-18-11-12-2-186-090 การศึกษาวิธีบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา ด้วยระบบกรองชีวะ

Study on Biofilter Treament System for lmproving Water Quality In Intensive Black Tiger Shrimp. (Penaeus monodon) Pond เรียกดู
ก่อเกียรติ กูลแก้ว
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
398/2544 2544 43-43-2-18-10-01-2-251-094 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลกุ้งเหลือง

Preliminary Study on Breeding and Nursing of Western King Prawn (Penaeus latisulcatus, Kishinouye) เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สมเจตน์ รัตนชู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
399/2544 2544 42-42-2-18-08-02-2-186-090 ปริมาณแอมโมเนียออกซิไดส์ซิ่งแบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Ammonia Oxidizing Bacterial Count at bottom soil in Black Tiger Shrimp Pond in Prachuap Khirikhan Province เรียกดู
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
คมน์ ศิลปาจารย์ รัชดาภรณ์
เอี่ยมสำอางค์
400/2542 2542 40-3-29-06-2-301-013-026 การเพาะและอนุบาลปลาเห็ดโคน

Breeding and Larval Rearing of Sand Whiting, Sillago sihama เรียกดู
เจนจิตต์ คงกำเนิด
สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
วิชัย วัฒนกุล
เรณู ยาชิโร
สรณัฎฐ์ ศิริสวย
401/2542 2542 41-1-26-152-301-225-036 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้อาหารผงสำเร็จรูปและอาหารมีชีวิต

Comparison on Nursing Jumbo Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Larvae with Microenpsulated and Live Feeds เรียกดู
สมประสงค์ ขันถม
วิทยา หะวานนท์
พงศ์ธร อินทร์อักษร
402/2542 2542 40-3-26-22-2301-225087 การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา โดยใช้อาหารต่างชนิด

Nursing of Bleck Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Postlarvae with Different Feeds เรียกดู
อดุลย์ แมเร๊าะ
403/2541 2541 40-03-26-16-02-302-261-061 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยตะโกรม

Optimum Stocking Density for Larval Nursing of Oyster (Crassostrea belcheri) เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
วีระ เจริญพักตร์
404/2541 2541 - การทดลองอนุบาลลูกหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) ในซองตาข่ายพลาสติก

Experiment on Nurusing of Oyster Spat (Crassostrea belcheri) in Netlon Tray เรียกดู
กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
405/2541 2541 - การเลี้ยงหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) ในถาดยาง

Culture of Oyster (Crassostrea belcheri) in Tyre Tray เรียกดู
กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
อำนวย อุ่นฤกษ์
406/2541 2541 38-226-261-109-225-178 การสำรวจเพื่อขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในบางพื้นที่ของจังหวัดตราด

The investigation of potential area for aquaculture in Trat Province เรียกดู
วิเชียร วรสายัณห์
407/2541 2541 39-22602-2112-229-005 การสำรวจภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและคุณสมบัติบางประการของเคมีและฟิสิกส์ของน้ำและดินบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี

Investigation on Some Bio-physicochemical Properties at Marine Shrimp Farm in Samutsakorn Samutsongkram and Petchburi Provinces เรียกดู
วิเชียร วรสายัณห์
408/2541 2541 - การสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำตะโก จังหวัดชุมพร

The Survey of Water Quality in Tago River Chumphon Province เรียกดู
สุขศรี สัมภวะผล
สมประสงค์ ขันถม
พงศ์ธร อิทร์อักษร
409/2541 2541 - ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน

Impact of Shrimp (Pennaeus monodon Fabricius) Pond Effluent to Soil Qualities at Kung Krabaen Bay เรียกดู
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
บริสุทธิ์ ดำรักษ์
410/2541 2541 39-02-2603-2-101-225-017 ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียจากแม่น้ำจันทบุรี น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง และกุ้งกุลาดำที่เป็นโรคในจังหวัดจันทบุรี

Antibiotic Sensitivity of Bacteria Isolated from Chanthaburi River Water in Shrimp Ponds and Black tiger Shrimps Penaeus monodon Fabricius in Chanthaburi Province เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
บริสุทธิ์ ดำรักษ์
411/2541 2541 38-2-26-02-2-210-225-150 คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำในน้ำความเค็มต่ำและการประเมินผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

Water and Soil quality of Low Salinity Farmed Shrimp (Penaeus monodon) and the Environmental Impact Assessment in Suphan-buri Province เรียกดู
ธนิฏฐา จงพีร์เพียร

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ -

© 2018 - 2020 CARDD E-Research