คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / แบบฟอร์ม

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ - www4.fisheries.go.th/coastalaquaculture

© 2018 - 2019 CARDD E-Research